Vijeće općine Pale FBiH na današnjoj sjednici usvojilo Budžet za 2018.godinu od 1.200 000,00 KM

245

Jedanaesta redovna sjednica općinskog vijeća Pale u FBiH održana je danas. Nakon što je  usvojen dnevni red sa određenim dopunama,jednoglasno je usvojen i zapisnik sa prethodne sjednice općinskog vijeća.

Vijeće je bilo jednoglasno kada je u pitanju Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Budžeta općine Pale za 2017.godinu.

Prijedlog  Budžeta općine Pale za 2018.godinu  je usvojen sa jednom izmjenom i to da se sa prezentacije vijeća skine 1.000 KM i prebaci  za održavanje manifestacije  „Pračansko ljeto“.Nakon toga usvojena je Odluka o izvršenju Budžeta općine Pale za 2018.godinu  kao prateći dokument.Danas je vijeće usvojilo i prijedlog rada općinskog vijeća za 2018.godinu.U nastavku sjednice vijeće je donijelo Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade kao i Odluku o potvrđivanju rezultata izbora za savjete mjesnih zajednica. Jednoglasno je bilo i kada je u pitanju zaključak o usvajanju prijedloga za izradu plana rada skupštine BPK-a Goražde za 2018.godinu.
Vijeće je u okviru današnje sjednice primilo k znanju sljedeće informacije: o izdatim urbanističkim, građevinskim i upotrebnim dozvolama i prihodima ostvarenim po osnovu istih u 2017.godini,o prometu nekretninama u 2017. godini i o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne naknade.Vijeće je u nastavku sjednice primilo i informaciju o stanju poljoprivrede na području općine Pale u 2017.godini.Vijeće je danas sa 10 glasova „ZA“ i 1 suzdržanim glasom prihvatilo dopis OŠ Prača uz zahtjev za postavljane ulične rasvjete u školskom dvorištu.
Također, vijeće je danas prihvatilo i preporuku  prema CIK-u o zauzimanju stava povodom imenovanja općinske izborne komisije. Data je i saglasnost VD direktoru JKP Prača  da obavlja poslove VD direktora do imenovanja novog direktora.
Posljednja tačka dnevnog reda odnosila se na prijedloge,sugestije i inicijative.Nakon što je iscrpljen dnevni red predsjedavajući općinskog vijeća čestitao je Novu godinu prisutnima uz želju da sljedeća godina bude bolja i prosperitetnija, a potom i završio današnju sjednicu općinskog vijeća.

Piše: Azra Prljača

/radiopraca.ba/