Javne nabavke

Tenderska dokumentacija javnih nabavki

Tenderska dokumentacija za kancelariski materijal i ketriđe za 2013. godinu
Tenderska dokumentacija za naftu i auto gume za 2013. godinu
Tenderska dokumentacija za odrzavanje vozila za 2013. godinu
Tenderska dokumentacija za osiguranje za 2013. godinu
Tenderska dokumentacija za servisiranje opreme i odrzavanje programa za 2013. godinu
Tenderska dokumentacija za sredstva za ciscenje za 2013. godinu
Tenderska dokumentacija za nadstresnice i kontejnere.pdf
Skice nadstresnica.pdf
Dodatno objasnjenje.pdf
Odluka o izboru izvodjaca.pdf
Plan javnih nabavki opcine Pale F BiH za  2015. godinu.doc
Ugovor o izvodjenju radova na izgradnji nadstresnica i opremanje lokacija kontejnerima za odvojeno odlaganje otpada na podrucju opcine F BiH
Obavjestenje o nabavci br:829-7-2-3-3-2/15
Konkurentki zahtjev – sanacija puta za industrijsku zonu
Tehnička specifikacija puta za industrijsku zonu
Konkurentki zahtjev – korugirane cijevi
Konkurentki zahtjev – reviziona okna
Predmjer korugovane cijevi
Predmjer reviziona okna
Obavještenje o dodjeli ugovora o Izvođenju radova na  izgradnji tri nadstrešnice
Obavještenje o dodjeli ugovora o Osiguranju “zgrade i  opreme”, “kolektivno osiguranje uposlenika” i “osiguranje  službenih motornih vozila”
Obavještenje o dodjeli ugovora o Sanaciji putne  komunikacije Podgrab-Radačići, oštećene obilnim padavinama u maju 2014. godine
Obavještenje o dodjeli ugovora o vršenju usluga  unutarnjeg platnog prometa
Obavještenje o dodjeli ugovora Održavanje programa za  matični ured
Obavještenje o dodjeli ugovora Održavanje programa za  trezor, buet i finansije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača –  Itineris d.o.o. Tuzla – trezor I finansije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Itineris doo Tuzla matični ured
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – JKP Prača d.o.o. Prača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Union Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo – banka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -GP Ing d.o.o. Sarajevo – put Radačići
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo podružnica Goražde
Izmjene plana javnih nabavki općine Pale FBiH za 2015. godinu
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Obavještenje o dodjeli ugovora o izvođenju radova na  sanaciji dijela puta za industrijsku zonu Hrenovica
Obavještenje o dodjeli ugovora o nabavci betonskih  revizionih okana – šahtova promjera 1000 mm ulaz+ulazizlaz DN 300
Odluka o dodjeli ugovora GPD Drina d.d. Goražde
Odluka o dodjeli ugovora Okac d.o.o. Goražde
Konkurentki zahtjev – DEPONIJA  Općina Pale FBiH  ponovljeni postupak
Obavještenje o dodjeli ugovora Peštan d.o.o.  Trn-Laktaši – Nabavka PP Korugovanih cijevi fi 300 SN8
Odluka o dodjeli ugovora Peštan d.o.o. Laktaš
Obavještenje o dodjeli ugovora MakroMikro d.o.o. Sarajevo – ketridži i toneri
Obavještenje o dodjeli ugovora Defter d.o.o. Sarajevo – Kancelarijski materijal
Odluka o pokretanu postupka31032016094146_00001
Odluka i Plan JN za 201612042016111332_00001
Odluka izmjene i dopune Plana JN za 2016. godinu
Obavještenje o dodjeli ugovora EDI-ING d.o.o. Donji Vakuf
Odluka EDI-Ing
Obavještenje o dodjeli ugovora Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo
Obavještenje o dodjeli ugovora Grupa ponuđača Sendo d.o.o. Sarajevo i Inzio d.d. Tuzla
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Obavještenje o dodjeli ugovora Pobjeda sigurnost d.o.o. Sarajevo
Odluka Pobjeda sigurnost d.o.o. Goražde
Obavještenje o dodjeli ugovora Itineris d.o.o. Tuzla – Budžet i finansije
Obavještenje o dodjeli ugovora Itineris d.o.o. Tuzla – Matični ured
Odluka o dodjeli ugovora Itineris d.o.o. Tuzla – Matični ured
Odluka o dodjeli ugovora Itineris d.o.o. Tuzla
Tenderska dokumentacija za restoranske usluge i usluge posluzivanja hrane
Odluka izmjene i dopune plana JN za 2016 godinu II izmjena
Odluka o poništenju postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća Okac doo Gorazde
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća JKP Praca doo Praca
Odluka o dodjeli ugovora Okac d.o.o. Gorazde -Nabavka materijala
odluka-o-dodjeli-ugovora-zavod-za-vodoprivredu-d-d-sarajevo-vrsenje-nadzora-nad-izvodjenjem-radova-izrade-glavnog-kolektora-otpadnih-voda-u-naselju-praca-opcina-oale-f-bih-ii-faza
odluka-o-dodjeli-ugovora-okac-d-o-o-gorazde-rekonstrukcija-i-sanacija-nn-mreze-dijela-tp-kamenica-opatina-pale-rs
odluka-o-dodjeli-ugovora-okaac-d-o-o-gorazde-javna-rasvjeta-naselja-prara-do-zgrade-jkp-prara
obavjeatenje-o-dodjeli-ugovora-zavod-za-vodoprivredu-d-d-sarajevo-nadzor-nad-izgradnjom-kolektora-u-naselju-praca
obavjeatenje-o-dodjeli-ugovora-okac-d-o-o-gorazde-nabavka-materijala
obavjeatenje-o-dodjeli-ugovora-okac-d-o-o-gorazde-javna-rasvjeta-naselja-prara
obavjeatenje-o-dodjeli-ugovora-jkp-prara-d-o-o-prara-ugradnja-sifonskog-prelaza
izmjene-i-dopune-plana-jn-za-2016-godinu
Odluka o vanplanskoj nabavci
Odluka o dodjeli ugovora Geometar – Agencija za geodetske poslove Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora All $ Office doo Sarajevo
Izvještaj o provedenom postupku Nabavka radunara i opreme
Izvještaj o provedenom postupku JN Rekonstrukcija i sanacija NN mreie dijela TP KamenicaOpitina pale RS
Izvještaj o provedenom postupku JN Pruianje geodetskih usluga za zgradu socijalnog stanovanja u Opiini Pale FBiH.
Izvještaj o provedenom postupku JN Eletrifikacija naselja Kamenice
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Bankarske usluge za 2017 godinu
Izvještaj o provedenom postupku JN – Bankarske usluge Union banka
Izvještaj o provedenom postupku JN – Bankarske usluge Privredna banka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Nabavke goriva i maziva za 2017 i 2018 godinu
Izvještaj o provedenom postupku JN Nabavka Goriva i maziva za 2017 i 2018 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge servisiranja racunarske opreme i fotokopir aparata za 2017 i 2018 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Telekom usluge za 2017-2018 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Utopljavanje zgrade općine
Izvještaj o provedenom postupku JN – Utopljavanje zgrade općine
Plan Javnih nabavki za 2017 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo Podruznica Gorazde Osiguranje
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Itineris d.o.o. Tuzla Odr__avanje programa maticnog ureda za 2017 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Itineris d.o.o. Tuzla Odrzavanje programa racunovodstva za 2017 godinu
Izvještaj o provedenom postupku JN Osiguranje uposlenih, zgrade i imovine i sluzbenih motornih vozila za 2017. go9dinu
Izvještaj o provedenom postupku JN Održavanje programa maticnog ureda za 2017. godinu
Izvještaj o provedenom postupku JN Odrzavanje programa racunovodstva za 2017 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Restoranske usluge za 2017 godinu
Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka sredstava za čišćenje za 2017. godinu
Izvještaj o provedenom postupku JN -Nabavka sredstava za čišćenje za 2017 godinu
Izjestaj o provedenom2postupku JN za Restoranske usluge za 2017 godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal, ketridzi i toneri
Izvještaj o provedenom postupku Kancelarijski materijal, ketridzi i toneri
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Općine pale za 2017. godinu (I Izmjena i dopuna)
Odluka o Izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2017. godinu (II Izmjena )
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjacaTehnometal d.o.o. Zenica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca JKP Praca d.o.o. Praca
Izvještaj o provedenom postupku JN
Izvjestaj o provedenom postupku JN
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2017. godinu (IIII izmjena i dopuna)
Izvještaj o provedenom postupku JN Nabavka flaširane vode za piće za potrebe općine Pale
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Bijela Voda d.o.o. Prača
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Općine Pale za 2017. godinu (IV izmjena)
Izvještaj o provedenom postupku JN za Nabavku autoguma za potrebe općine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača TR Euro Motor Goražde
Odluka o izmjenama i dopunama Plana Javnih nabavki za 2017. godinu (V izmjena)
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki općine Pale za 2017. godinu (VI Izmjena i dopuna Plana nabavki)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Sanacija klizišta u Nehajima i dijela lokalnog puta za Nehaje u zoni klizišta
Izvjestaj o provedenom postupku JN Sanacija klizista u Nehajima i dijela lokalnog puta za Nehaje u zoni klizista
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Nabavka novog terenskog vozila za službu civilne zaštite
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Usluge snimanja pozicija i izrada predmjera radova za sanaciju lokalnog puta Hrenovica – Prespica i lokalnog puta za Donje i Gornje Brdariće
Izvještaj o provedenom postupku JN Usluge snimanja pozicija i izrada predmjera radova za sanaciju lokalnog puta Hrenovica – Prespica i lokalnog puta za Donje i Gornje Brdariće
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka riblje mlađi potočne pastrmke za poribljavanje rijeke Prače Izvještaj o provedenom postupku JN Nabavka riblje mlađi potočne pastrmke za poribljavanje rijeke Prače
Izvještaj o provedenom postupku JN Nabavka riblje mlađi potočne pastrmke za poribljavanje rijeke Prače
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Usluge nadzora nad izvođenjem radova na Sanaciji klizišta Nehaji i dijela lokalnog puta za nehaje u zoni klizišta
Izvještaj o provedenom postupku JN Usluge nadzora nad izvođenjem radova na Sanaciji klizišta Nehaji i dijela lokalnog puta za nehaje u zoni klizišta