JU Osnovna škola

skola

OPĆI PODACI
Ime škole, adresa, e-mail, web-title: JU OŠ „Prača“ , Trg Kemala Keme Hrve bb, 73290 Prača, e-mail: juospraca@bih.net.ba
Direktor škole: Dževada Aganović, profesor razredne nastave
Broj učenika/učenica: 103 učenika / 52 djevojčice i 51 dječak
Broj učitelja/učiteljica: 12 izvršioca VOR-a / Ž – 7 i M – 5
Broj nenastavnog osoblja: 9
Jezik/ci na kojima se izvodi nastava: Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik
Strani jezici: prvi strani jezik – Engleski jezik
drugi strani jezik – Njemački jezik
Druge specifičnosti: Stalno opadanje broja upisanih učenika
Broj odjeljenja: Razreda 9/odjeljenja 8
Stručno-pedagoška služba: pedagog i bibliotekar
Vid organizacije (kabinetska i nekabinetska nastava), kabinetska nastava i nekabinetska nastava
broj smjena: rad u jednoj smjeni
Inkluzija/integracija broj: Učenici kojima je potrebna pomoć u savladavnju NPiP pomaže pedagog, stručni saradnici , nastavnik i roditelji.
Vannastavne aktivnosti (sekcije): 13 (literarno-recitatorska, matematička, saobraćajna-sportska, likovna, dramska, ritmička, folklorna, ekološka, zajedno u borbi protiv mina, zaštita od NUS-a, prva pomoć, ručni radovi imuzičko-horska)
Inkluzija:
Raspoloživi prostor: Djeca sa blažim psiho-fizičkim smetnjama 8 učionica, sportska dvorana, školska biblioteka, kuhinja
Stručna zastupljenost osoblja: većina radnih mjesta su stručno zastupljena,
Produženi boravak/cjelodnevni boravak: Nema
Početak učenja prvog stranog jezika od 3. razreda: uveden za sve učenike od III do VIII odnosno XI razreda ( Engleski jezik ), a od VI/9 (Njemački jezik)
Vrste nastave: redovna, izborna, dodatna, dopunska
Mogućnost stručnog usavršavanja (putem Ministarstva ili NVO) zadovoljavajuće, u NVO se uključujemo prema raspoloživom vremenu programa
HISTORIJA ŠKOLE
Osnivanje škole:gggggggggggggggggggggggggggggggggg Osnova škola “Prača” nalazi se u općini Pale -Prača, u sastavu je Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Njeno školsko područje obuhvata mjesne zajednice Hrenovica i Prača. Zaključkom Skupštine BPK-a Goražde broj:01-02-453/08. od 27.05.2008. godine škola nosi naziv po geografskom mjestu u kojem egzistira-Javna ustanova osnovna škola “Prača”
U toku dugog postojanja škola je tri puta mjenjala naziv i to:

 • OŠ “Dušan Batinić” od 1957. godine do 1993. godine,
 • JU OŠ “Fadil Fako Đozo”, od 1993. godine do 10.07.2008. godine, radila je pod gore navedenim nazivom.
 • JU OŠ “Prača” sa sjedištem u Prači, Trg Kemala Keme Hrve bb. Pod ovim nazivom radi od 11.07.2008. godine.

Škola je upisana u Registar osnovnih škola koje vodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde.

Važni datumi za školu su:

 • 01.09.1957. godine – škola je počela sa radom,
 • 01.10.1993. godine, nakon prekida od jedne godine škola počinje sa radom u ratnim uslovima u područnoj školi na Barama,
 • mart 1995. godine – školska zgrada u Prači je spaljena,
 • decembar 1996. godine, škola je obnovljena – nastava započinje u obnovljenoj školskoj zgradi u Prači
 • 11.07.2008.godine – škola dobija novo ime koje i sada nosi.
 • 13.maj- Dan škole.
Historijski značaj škole: Škola u Prači je osnovana 1895. godine.
Od 1957. godine radi kao osmogodišnja škola pod imenom “Dušan Batinić”
U proljeće 1995. godine škola je spaljene, a godinu poslije ponovo obnovljena, tačnije od decembra 1996. godine nastava se počinje izvoditi u obnovljenoj školi. Obnovu škole izvršila je međunarodna organizacija “GOAL” iz Irske.
Od 1993.do 10.07.2008. godine, škola nosi naziv “Fadil Fako Đozo”, a od 11.07.2008. godine JU OŠ “Prača”
Škola je do sada iškolovala više od 50 generacija
Od 1993. godine mijenali su se direktori škole.
Prvi od njih bio je Ramiz Ćutuk, koji je i osnovao ratnu školu na Srednjim Barama.
Nakon njega od 1994. godine do 10.05.2000. godine funkciju direktora obnaša Ramiz Aganović.
Od maja 2000. godine do 04.09.2004. godine direktor škole bio je Esad Ajanović.
Od septembra 2004. godine pa sve do danas funkciju direktora obnaša Dževada Aganović.
Rezultati škole: Nakon završetka ratnih dešavanja škola se obnavljala onoliko koliko se moglo odvajati materijalnih i finansijskih sredstava. Uključenost i rad na projektima doprinosi razvijanju ozračja kvalitetne škole i demokratizaciji odnosa unutar nje. Učestvovali smo u realizaciji mnogih projekata u saradnji sa višim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama. Realiziran je veliki broj projekata, od toga: urađeno je kotlovnica i centralno grijanje u školskoj zgradi i fiskulturnoj sali, obnovljena školska biblioteka i uvećan knjižni fond, saniran krov školske zgrade, ugrađeni novi oluci, snjegobrani i gromobrani, obnovljeni i rekonstruisani mokri čvorovi u školskoj zgradi, uređen školski park novim parkovskim mobilijarom i klupama za odmor, velikim dijelom zamjenjena stolarija na školskoj zgradi, ugrađana nova ulazna vrata, saniran dio fasade na školskom objektu sa trotoarima, napravljena i ugrađena ograda okolo školskog objekta sa dvije ulazne i prostrane kapije, uređeno vanjsko igralište zaštitnom ogradom, nabavljen veliki broj očiglednih sredstava i nastavnih pomagala,kao i sportske opreme, nabavljene i izmjenjene školske table u svim učionicama i još mnogo toga.
Rejting škole u društvenoj zajednici: OŠ „Prača“ u svojoj društvenoj zajednici zauzima značajno mjesto, jer osim aktivne suradnje s Općinom Pale-Prača, KK “MAAI”, NK „Jahorina“, Radio klubom Prača i NVO nudi i zajedničke projekte na poticanju sadašnjih i bivših učenika škole na osnivanje različitih interesnih klubova i društava u prostorima škole s korištenjem postojeće opreme i nabavkom nove.
Kvaliteta: Radimo na kvalitetnoj saradnji učenika, roditelja i učitelja, te uključivanju svih ovih faktora u formalne i neformalne oblike rukovođenja školom: Školski odbor, Vijeće roditelja, Vijeće učenika, Timova za saradnju i kreiranje programa rada Škole, itd. Prisutno je razvijanje standarda uspjeha: postignuti su dobri i očekivani rezultati u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Život škole obogaćen je interaktivnim radionicama, uređenjem školskih hodnika, međurazrednim takmičenjima u očuvanju životnog okoliša, pripremama i realizaciji donatorskih priredbi i nagradnim ekskurzijama za učenike. U školi je prisutan kooperativan menadžment i transparentan rad svih timova u školi.Radimo na kvalitetnoj saradnji učenika, roditelja i učitelja, te uključivanju svih ovih faktora u formalne i neformalne oblike rukovođenja školom: Školski odbor, Vijeće roditelja, Vijeće učenika, Timova za saradnju i kreiranje programa rada Škole, itd. Prisutno je razvijanje standarda uspjeha: postignuti su dobri i očekivani rezultati u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Život škole obogaćen je interaktivnim radionicama, uređenjem školskih hodnika, međurazrednim takmičenjima u očuvanju životnog okoliša, pripremama i realizaciji donatorskih priredbi i nagradnim ekskurzijama za učenike. U školi je prisutan kooperativan menadžment i transparentan rad svih timova u školi.
Naše slabe strane: Za dodatne aktivnosti i projekte trebamo osigurati određene materijalne uslove, ali nažalost oni ne prate naš rad. Rad u jednoj smjeni sa početkom nastave u 9,20 sati, povlaći sa sobom nedostatak prostora (učionica) koji stvara velike teškoće za rad,iz razloga što se ne može organizovati kabinetska nastava. Smatramo kako Škola treba biti još otvorenija za saradnju s lokalnom zajednicom što ćemo unaprijediti već u novoj školskoj godini.
Škola je nedovoljno opremljena učilima, namještajem kao i knjižnim fondom u biblioteci. Razlog ovakvog stanja je nedostatak materijalnih sredstava za opremanje škole.
Međutim, u posljednje vrijeme dolazi do izražaja nedovoljna briga društvene zajednice o osnovnom obrazovanju, a isto tako neodgovarajuće i nemotivirane plate.

Uključivanjem sve više učenika i učitelja u različite projekte nastojimo dodatno izgrađivati demokratske odnose u rukovođenju školom, te unapređivati saradnju unutar i izvan škole. Posebno smo sretni zbog demokratske atmosfere u školi, te postignutim uspjesima naših učenika, a nadasve što ih sve više aktivno sudjeluje u vannastavnim aktivnostima u našoj školi,te sportskim klubovima koji djeluju van naše škole: karate klub, nogometni klub…


Naše jake strane:
 • dobra školska klima
 • obrazovan i stručan nastavni kadar
 • saradnja u Nastavničkom vijeću
 • složan i kreativan kolektiv
 • dobar menadžment škole, spreman za promjene i izazove
 • spremnost roditelja na saradnju
 • želja za afirmacijom škole
 • umreženost škole
 • saradnja sa NVOotvorenost prema lokalnoj zajednici i medijima
 • angažovanost velikog broja učenika u mnogobrojnim aktivnostima
Resursi: Stalno stručno usavršavanje učitelja putem Ministarstva i NVO, sve značajnije uključivanje učenika u stvaranje atmosfere kvalitetne škole.

Naši resursi su:
učenici, nastavnici, roditelji, menadžment, školski park ( prostor za ekološke sadržaje ), lokacija školske zgrade.

Kvaliteta po poljima (tip analize određuje škola): JAKOST: modernizirati nastavu i učiniti je zanimljivom i prihvatljivom  za svakog učenika
SLABOST: za sada su nam djelimično još nedostupna najsavremenija nastavna sredstva i pomagala te znanja kako ih najbolje koristiti
ŠANSE: svakim danom su sve veće jer osim redovnih materijalnih troškova, naučili smo raditi projekte koje doniraju državne institucije i NVO, tim novcem kupujemo novu opremu i savremenu literaturu
PRIJETNJE: sklonost učitelja da posustaju pred postavljenim zadacima i ciljevima, pogotovo kada se pojave prve prepreke koje su neminovne u stvaralačkim procesima i realizaciji projekata
Riječi direktorice škole Kako graditi čovjeka?
Radeći u obrazovanju, često sam razmišljala šta je to najvažnije u školi, koje je vrijednosti potrebno podsticati u odrastanju mladih, kao i odnosima između nas odraslih. Shvatila sam kako je najvažnije graditi zdrave odnose na svim poljima, uz nesebično prenošenje znanja, kao i postizanje odgoja na svim nivoima.  U školama smo uvijek opterećeni opremom, kako bismo našim učenicima što više pomogli u prenošenju znanja i sticanju vještina. Oprema se kupuje prema finansijskim mogućnostima i potrebi stručnih vijeća, čime se, istina, pune školski prostori, ali od svega najvažniji je pozitivan odnos među drugima, odnosno osoba-individua tj.čovjek. Čovjeka ne smijemo izgubiti, permanentno težeći ka izgradnji ljudskosti, prelazeći trnovite staze do zadatog cilja, stvarnja čovjeka u svima. Čovjek je u ljudskim relacijama najviša vrijednost! O njegovim sposobnostima i njegovoj ljudskosti ovisi čitav napredak i kvalitet života. Zato odgojem treba razvijati sposobnosti i njegovati istinska ljudska svojstva, izgrađivati čestite, poštene i marljive pojedince, stabilne, snažne i kvalitetne osobine kod svih.

Stoga težim ka usavršavanju kolega, kako bi što kvalitetnije odgovorili na izazove u svom pozivu, pri čemu ih podstičem na saradničke odnose i unutrašnju motivaciju, uvažavajući osnovne potrebe pojedinca, projektnu i demonstracijsku nastavu, samovrednovanje i vrednovanje, humani rad, cjeloživotno učenje i kvalitetnu komunikaciju.  Ali, sve ovo mogu postići, ako ustvari u njima ima čovjeka. Osoba, individua – čovjek mi je uvijek u središtu, zato podstičem i podržavam pozitivno mišljenje i kvalitetne odnose među kolegama, profesorima, nastavnicima i učenicima, roditeljima i profesorima. Da bi zajednički u tome uspjeli, njegujemo odgovornost za riječ. Riječ može prouzrokovati agresivnost, zato je treba spriječiti i liječiti. Moramo biti svjesni snage riječi, njenog dobrog i zlog efekta. Mudar je čovjek svjestan snage riječi i svoje odgovornosti za izgovorenu riječ.

Jedna poslovica kaže: Kada kažete nešto što niste smjeli reći,
nešto što vam nije bilo ni nakraj pameti izgovoriti
ili ste to ipak rekli na neljubazan ili kritički način
odmah se izvinite.
Jer, što duže čekate – sve teže postaje.
Poruka za roditelje „Uložite u svoju djecu. Posvetite im svoje vrijeme, pažnju i ljubav. Ona su vaša budućnost.“
Riječ je nama u školi, ponekad, gotovo jedino što nam je preostalo. Uspješna je onoliko s kolikom je snagom i ljubavlju govorimo. Uz vještine i znanje koje dajemo mladom čovjeku, jako je važno pripomoći u odrastanju i oblikovanju čovječnosti. Da bismo to uspjeli, ljudske osobine moramo predočavati svojim učenicima, pri čemu je glavni i vidljivi znak odgojnog svjedočenja dobar primjer samog odgojatelja. Njegov lični život je oblik i pravilo ponašanja njegovih učenika. Kako mlado i još nezrelo ljudsko biće nema dovoljno razvijenu ličnost, savjest i dar rasuđivanja, osjeća potrebu osloniti se na zrelu osobu, iskusnu i sigurniju savjest, pogotovo ljudi s kojima se želi poistovjetiti, a to su u pravilu njegovi odgojatelji, a jako često su to nastavnici, učitelji, pored njihovih roditelja. Iz tog razloga su im roditelji i nastavnici dužni pružiti orijentaciju, odnosno pozitivan odnos prema svijetu.

Direktorica: Dževada Aganović, prof. razredne nastave