Uvodne napomene

U cilju da se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi pomogne da u Općini Pale-Prača ostvari svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („ Službene novine Federacije BiH“, broj 32/01), sačinjen je ovaj vodič.

Općina Pale-Prača se nalazi u Prači, ulica Himze Sablje br.33.

Službenik za informiranje je Jasmin Ferhatović, čije je radno mjesto u kancelariji broj 1.  na prvom spratu. Njegova obaveza je da u okviru zakonskih ovlaštenja, udovolji Vašem zahtjevu za pristup, bilo kojoj informaciji koja je u posjedu Općine Pale-Prača.

Detaljni podaci o tome gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji ( indeks registar), koja je besplatna i stoji Vam na raspolaganju na pultu u prizemlju zgrade i kod sekretara mjesnih zajednica.

POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA
Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem pismenog zahtjeva, koji treba ispunjavati slijedeće uslove:
1. da je u pismenoj formi i to na jednom od službenih jezika u Federaciji;
2. da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi se omogućilo da Općina Pale-Prača pronađe tu informaciju;
3. da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona;
4. način na koji želi pristupiti informacijama
Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih uslova, Općina Pale-Prača će o tome odlučiti rješenjem, a u protivnom odobriti će Vam se pristup informaciji na način koji iskažete. Način pristupa informacijama može biti:
– neposredan uvid u informaciju
– slanje informacije na kućnu adresu
– umnožavanje informacije
U slučaju odbijanja pristupa informaciji, u cjelosti ili djelomično, Općina Pale-Prača će donijeti rješenje, navodeći zakonske osnove za isto, kao i pouku o pravnom lijeku.
Zahtjevu za pristup informacijama koje su Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH izuzete od objavljivanja neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u donesenom rješenju.
Općina je obavezna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana. U slučaju da se zahtjev ne riješi u ovom roku, Općina će Vas pismeno obavijestiti o razlozima.
Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju može podnijeti samo osoba na koju se informacija odnosi, odnosno zakonski zastupnik ili pomoćnik.Osoba na koju se informacija odnosi dužna je službeniku za informiranje kod podnošenja zahtjeva pokazati ličnu kartu ili drugi lični dokumenat sa fotografijom, ili uz zahtjev priložiti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć.
U slučajevima kada se odobrava informacija, ne naplaćuju se naknade, takse za podnošenje zahtjeva, ili za pisane obavijesti.

Naknade se naplaćuju za tražene usluge umnožavanja i to:
• 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 ( deset) prvih besplatnih stranica
• 5 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju
Naplata za usluge umnožavanja vrši se na blagajni računovodstva za privredu i budžet.

Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odmah odgovor, obraćajući se usmeno službeniku za informiranje.To su slučajevi:
• informacija o referentu zaduženom za predmet
• informacija o kretanju predmeta
• informacija o svim bitnim rokovima
• informacija o toku koji se vodi
• ostale informacije koje mogu dobiti iz direktnog kontakta službenika zaduženog za informacije i službenika nadležnih službi

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, službeniku za informiranje možete se obratiti i na telefon 038/799-100, te putem E-mail adrese praca@bih.net.ba, zahtijev za pristupu informacijama možete preuzet na našoj web stranici.