OS za geodetske, imovinsko – pravno poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje

Općinska služba za geodetske, imovinsko – pravno poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje

Tel: +38738799100
Opis poslova:

  • obavlja poslove rukovodnog karaktera i neposredno rukovodi radom;
  • organizuje rad iz nadležnosti službe, raspoređuje poslove i zadatke na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova;
  • osigurava zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje poslova iz nadležnosti službe;
  • izvršava poslove po nalogu općinskog načelnika i obezbjeđuje saradnju sa drugim službama za upravu i drugim organima i ustanovama;
  • organizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa, odluka, nacrta budžeta, programa rada službe, zaključaka, informacija i dr.;
  • donosi odgovarajuće akte iz nadležnosti službe, a po ovlaštenju općinskog načelnika;
  • redovno upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera;

Pomoćnik općinskog načelnika odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala, a za svoj rad neposredno je odgovoran općinskom načelniku.