Nadležnosti

Nadležnosti Predsjedavajućeg OV

Predsjedavajući ima sljedeće ovlasti i zadatke:

–           predstavlja Vijeće,

–           učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Vijeća,

–           pokreće inicijative za razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća,

–           stara se o realizaciji Programa rada Vijeća,

–           stara se o primjeni Poslovnika Vijeća,

–           vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa načelnikom Općine i drugim općinskim organima i institucijama,

–           potpisuje akta koja donosi Vijeće,

–           vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.