DIREKTNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA U JEDNOJ PARTNERSKOJ MJESNOJ ZAJEDNICI (MZ) PROJEKAT JAČANJE ULOGE MZ U BOSNI I HERCEGOVINI (BIH)- faza II

Dokumenti:

 

1. Uvod

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Kroz pružanje podrške održavanju foruma građanki i građana u MZ pri definisanju razvojnih prioriteta na participativnoj osnovi, MZ projekat također pomaže da se planovi i prioriteti stanovnika MZ realizuju. Filozofija MZ projekta je da je jaka i otporna zajednica ona koja se prema svim svojim članovima odnosi s jednakim poštovanjem i pruža jednak pristup svim društvenim resursima na rodno odgovoran način. S tim u vezi, i obzirom na činjenicu da je rodna ravnopravnost u fokusu, posebna pažnja daje se inicijativama koje uključuju žene kao direktne korisnice, što dovodi do njihovog osnaživanja s ciljem postizanja bolje rodne ravnopravnosti.

2. Cilj poziva

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od dvije partnerske mjesne zajednice i to:

 1. Mjesna zajednica Prača
 2. Mjesna zajednica Hrenovica

Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građanki i građana u partnerskoj MZ, odnosno MZ koja sudjeluje u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

U skladu sa tim, Direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građanki i građana u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Općina Pale i MZ Projekat će dodijeliti finansijska sredstva za jedan projekat u jednoj MZ, a koji bude prvorangirani u skladu sa zadanim kriterijima i koji se uklapa u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku JLS.

3. Finansijska vrijednost projekata

Da bi se projektni prijedlog jedne MZ uzeo u razmatranje za finansiranje, isti mora biti u skladu  sa dolje opisanim finansijskim parametrima, kako slijedi:

 1. Ukupna vrijednost projekta je 43.200,00 BAM (bez PDV-a), od čega finansijski doprinos MZ projekta ne prelazi 27.000,00 BAM (bez PDV-a), dok je minimalni iznos finansijskog doprinosa JLS 16.200,00 BAM (bez PDV-a);
 2. Minimalna ukupna vrijednost projekta je 40.000,00 BAM (bez PDV-a);
 3. U ukupnom sufinasiranju projekta učešće mogu uzeti i partneri na projektu (npr. organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, pojedinci i javne institucije) pri čemu je JLS odgovorna za implementaciju i pravdanje sredstava svih izvora sufinansiranja.

 

Dostavljeni projektni prijedlozi MZ čija vrijednost ne prelazi 40.000,00 BAM neće se razmatrati, dok dostavljeni prijedlozi MZ koji prelaze gornji limit ukupno raspoloživog fonda za jednu MZ mogu biti razmatrani uz dostavljene dokaze da su sredstva preko gornjeg limita u potpunosti  osigurana od strane JLS odnosno MZ koja podnosi prijedlog projekta i partnera na projektu.

4. Aplikanti i nosilac projekta

Učešće u Direktnom pozivu je usmjereno na MZ koje su partneri u okviru MZ projekta koji implementira UNDP. Radi se o dvije partnerske mjesne zajednice koje su navedene u cilju ovog poziva.

Partnerske MZ se mogu udružiti i kandidovati zajednički projekat, ukoliko je isti na forumima u datim MZ označen kao prioritetan. Udruženi projekat mora biti u skladu sa gore opisanim finansijskim parametrima, te svaka MZ koja sudjeluje u udruženom projektu mora zadovoljiti svaki od kriterija ovog poziva.

Nosilac projekta može biti isključivo JLS koja će i preuzeti implementaciju odabranog projekta kroz sistem javnih nabavki. Podnosioci prijedloga projekta mogu biti partnerske MZ.

Partneri na projektu mogu biti: organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, pojedinci i javne institucije. Partneri učestvuju u kreiranju i implementaciji projekta, ali nisu direktni korisnici sredstava, niti njihov angažman može imati bilo kakvu finansijsku kompenzaciju.

5. Opći/opšti uslovi i eliminatorni kriteriji

Podnosilac projektnog prijedloga može dostaviti više od jednog prijedloga projekta u okviru ovog direktnog poziva. Projekat (jedan) koji će biti odabran za finansiranje je onaj koji u procesu evaluacije ostvari najveći broj bodova u partnerskoj JLS. Ukupna tražena sredstva po MZ ne smiju prelaziti gornji limit koji je stavljen na raspolaganje za sufinansiranje jednog prijedloga projekta, osim u slučajevima kada MZ ima osigurano sufinansiranje iz drugih izvora koje nadoknađuje razliku između ukupno raspoloživih sredstava i ukupne vrijednosti apliciranog projekta. Sufinansiranje se mora dokazati odgovarajućim sporazumom ili pismom namjere od strane izvora sufinansiranja prilikom podnošenja projektnog prijedloga.

Prijedlog projekta treba da bude pripremljen u skladu sa zahtjevima i karakteristikama datim u aplikacionom paketu, uključujući i obrazac projektnog prijedloga i sve pripadajuće priloge.

Eliminatorni, odnosno obavezujući kriterijumi direktnog poziva su slijedeći:

 • Predloženi projekat je prioritet koji je legitimno usaglašen na forumu građanki i građana u partnerskoj mjesnoj zajednici (dokaz potrebno priložiti uz prijedlog);
 • Predloženi projekat se provodi na području minimalno jedne od partnerskih mjesnih zajednica;
 • Predloženi projekat je funkcionalnacjelina[1];
 • Ukupna vrijednost projekta nije manja od 40,000.00 BAM (bez PDV-a);
 • Realizacija projekta ne traje duže od 6 mjeseci;
 • Osigurani su svi pravni, tehnički i administrativni preduslovi za realizaciju projekta[2];
 • Projekat nema negativan uticaj na zaštitu okoliša;
 • MZ primjenjuje metodološki okvir MZ;
 • MZ je dostavila izvještaj za 2022. i izradila plan aktivnosti za 2023;

Neispunjavanje jednog ili više od navedenih kriterija rezultira eliminacijom aplikacije iz daljeg procesa.

  Dodatni kriteriji (u svrhu ostvarivanja većeg broja bodova):

 • Prijedlog projekta doprinosi strateškim prioritetima iz lokalne Strategije razvoja i mjerama iz važećeg akcionog plana Strategije razvoja,
 • Prijedlog doprinosi održivim razvojnim intervencijama na lokalnom nivou, koje mijenjaju život stanovnika na bolje,
 • Dokaz da je održana minimalno jedna volonterska akcija u periodu od 1.1.2021. do dana podnošenja projektne aplikacije.

Prijedlog projekta obavezno u obzir uzima potrebe svih građanki i građana u MZ, uključujući mlade i socijalno isključene kategorije (kao što su: nezaposleni duže od dvije godine, osobe sa invaliditetom, povratnici/e, Romi/kinje i sl.), te da ima pozitivne efekte na osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost. Projekat mora biti takav da od njega ima korist veći  broj stanovnika, odnosno da će ga aktivno koristiti većina ili veliki broj stanovnika te mjesne zajednice i drugih mjesnih zajednica (ukoliko se radi o zajedničkom projektu više partnerskih mjesnih zajednica).

U nastavku su primjeri vrsta inicijativa koje se mogu uzeti u obzir za finansiranje:

 • Mladi, sport i rekreacija: rekonstrukcija ili izgradnja sportskih terena (nogomet, odbojka, košarka, itd.); izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta; rekonstrukcija i opremanje centara za mlade; rehabilitacija i opremanje centara za kulturu; rekonstrukcija i opremanje javnih dvorana i rehabilitacija javnih rekreacijskih prostorija i sl.;
 • Rodna ravnopravnost: Projekti koji adresiraju pitanja „ekonomije brige“[3] na način da unapređuju postojeće ili uvode nove socijalne usluge u saradnji sa centrima za socijalni rad i/ili nevladinim organizacijama, unapređenje infrastrukture udruženja žena i ženskih grupa i sl.;
 • Upravljanje vodama: vodovodna infrastruktura i infrastruktura za tretman otpadnih voda;
 • Putevi: rekonstrukcija/izgradnja trotoara i putne komunikacije za pješake, rekonstrukcija puteva (samo u slučaju kada se odnosi na bitne dionice mjesne zajednice koje koristi veći broj korisnika);
 • Javna rasvjeta: rekonstrukcija/izgradnja javne rasvjete;
 • Renoviranje javnih i obrazovnih ustanova: Rekonstrukcija i opremanje škola i obdaništa, uključujući obezbjeđivanje pristupa djeci s teškoćama u razvoju, te energetsku učinkovitost u školskoj infrastrukturi; izgradnja/rekonstrukcija prostorija mjesnih zajednica i mjesnih domova, itd.;
 • Prirodni resursi: rehabilitacija i poboljšanje pristupu i sigurnosti prirodnih i kulturno historijskih objekata, itd.;
 • Zdravlje: opremanje/rekonstrukcija/sanacija domova zdravlja/ambulanti u zdravstvenim ustanovama, itd.;
 • Upravljanje rizicima od prirodnih nepogoda i katastrofa: čišćenje i uređenje korita rijeka i jezera, itd..

Dati primjeri ne isključuju i ostale slične aktivnosti.

Svi predloženi projekti mogu predvidjeti obnovu/izgradnju imovine koja je isključivo u javnom vlasništvu.

Sljedeće aktivnosti se neće finansirati:

 • Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
 • Individualne stipendije za studije ili trening kurseve;
 • Aktivnosti koje su ranije finansirane i realizovane;
 • Aktivnosti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca ili male grupe građana mjesne zajednice;
 • Podrška političkim partijama;
 • Nadoknade za uposlenike MZ/JLS i/ili implementacionih partnera koji su angažovani na projektu;
 • Nastala dugovanja;
 • Finansiranje operativnih troškova aplikanata ili njihovih partnera;
 • Nabavka polovne opreme i materijala (vozila, kompjuteri i sl.);
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju projekata;
 • Izgradnja ili renoviranje spomenika i/ili vjerskih objekata;
 • Dodjeljivanje grantova trećoj strani.

Prihvatljivi troškovi obuhvataju:

 • Ekspertizu;
 • Facilitaciju;
 • Troškovi organizovanja događaja;
 • Podršku obukama;
 • Publikacije;
 • Materijale za kampanje u MZ (osim politički usmjerenih);
 • Rekonstrukciju/izgradnju manjeg obima;
 • Obnovu javnih prostora/zgrada;
 • Nabavka opreme manje vrijednosti (do maksimalno 18.000,00 BAM iz sredstava MZ Projekta, bez PDV-a).

6. Informacije o projektnoj aplikaciji

Da bi projektna aplikacija bila uzeta u razmatranje, ista mora ispunjavati administrativne preduslove.  Administrativni preduslovi podrazumijevaju da aplikacija sadrži slijedeće:

 • Prijedlog projekta (Word format – Prilog 1);
 • Budžet projekta (Excel format – Prilog 2);
 • Logički okvir (Word format – Prilog 3);
 • Plan aktivnosti (Word format – Prilog 4);
 • Pismo potvrde o obaveznom sufinansiranju od strane JLS (Word format – Prilog 5);
 • Pismo namjere u slučaju dodatnog sufinansiranja (Word format – Prilog 6). Ukoliko pored JLS i MZ projekta predloženi projekat planiraju sufinansirati i drugi partneri na projektu, odnosno ukoliko je MZ obezbijedila dodatno sufinansiranje iz drugih izvora, potrebno je priložiti ovjereno Pismo namjere. Sva sredstva će biti objedinjena na namjenskom računu JLS prije početka implementacije projekata;
 • Obrazloženje MZ rukovodstva za odabir podnesenog projekta (povezati sa održanim forumom građanki i građana i navesti razloge zbog kojih je baš taj projekat podnesen);
 • Tehničku dokumentaciju (ako se radi o infrastrukturnim, građevinskim i sličnim projektima). Ovo uključuje:
  • Dokaz o vlasništvu nad imovinom (ZK izvadak ili posjedovni list) u koju će se sredstva ulagati, a koja mora biti u vlasništvu MZ ili JLS ili javne ustanove ili data na dugoročno raspolaganje koje osigurava isplativost i svrsishodnost investicije (minimalno 10 godina, a poželjno i duže);
  • Glavni/izvedbeni projekt, odnosno predmjer i predračun radova ukoliko je za izvođenje takvih radova isti dovoljan. Predmjer i predračun treba biti pregledan i potvrđen od strane stručne osobe iz JLS;
  • Dozvole i saglasnosti (građevinska dozvola, urbanistička saglasnost sl.) koje su neophodne za uvođenje izvođača u posao, kao i izvođenje i prijem izvršenih radova ili ukoliko iste nisu potrebne izjavu od strane JLS da ne postoje administrativne barijere tj. da nisu potrebne nikakve dozvole za implementaciju projektne aplikacije, odmah po njenom, eventualnom, odobravanju;
  • Elaborati i slični dokumenti koji su neophodni za specifične infrastrukturne projekte;
  • Tehničke specifikacije za projekte koji podrazumijevaju nabavke materijala i opreme (tehnička roba i sl.).
 • Dodatnu dokumentaciju (ova dokumentacija je vrlo važan dio projektne aplikacije i treba biti kompletirana da bi prijedlog projekta mogao biti razmatran). Dodatna dokumentacija treba da sadrži slijedeće:
 • kopija zapisnika, liste učesnika i tabelu definisanih prioriteta sa održanih foruma u MZ u posljednjih 18 mjeseci iz koje se vidi kandidovani projekat/i, kao i ostali prioritetni projekti za tu MZ bez obzira na njihov rang, ne stariju od 18 mjeseci od dana objave ovog Poziva;
 • kratko obrazloženje zbog čega je predloženi projekat kandidovan (vodite računa da samo projekti koji se uklapaju u kriterije mogu biti kandidovani i da projekat mora biti takav da od njega ima korist veći broj stanovnika, odnosno da će ga aktivno koristiti većina ili veliki broj stanovnika te mjesne zajednice te da je od kritičnog interesa za tu mjesnu zajednicu);
 • dokaz da se u MZ primjenjuje metodološki okvir MZ što je vidljivo iz nekog od ovih ili sličnih dokumenata: statut MZ, zapisnik sa sjednice, odluka o usvajanju MZ metodologije, poslovnik o radu MZ i/ili drugih dokumenata definisanih usvojenom MZ metodologijom;
 • dokaz da je MZ je dostavila izvještaj za 2022. godinu i izradila plan aktivnosti za 2023.

 Projekat, da bi se smatrao administrativno prihvatljivim, mora sadržavati sve propisane dokumente.

 Dokumentacija za dodatno bodovanje:

 • Obrazloženje da projektni prijedlog doprinosi strateškim prioritetima iz lokalne strategije razvoja i važećeg akcionog plana,
 • Obrazloženje kojim se dokazuje da projektni prijedlog doprinosi održivim razvojnim intervencijama na lokalnom nivou koje mijenjaju život stanovnika na bolje,
 • Dokaz da je održana minimalno jedna volonterska akcija u periodu od 2021. do dana podnošenja aplikacije.

MZ koje apliciraju za dodjelu sredstava iz ovog Poziva podnose prijedloge projekata na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

7. Gdje i kako preuzeti i poslati aplikacije

Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti od koordinatora na projektu Azre Omerović, kancelarija br.11. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na početku stranice.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

Himze Sablje br.33

73 290 Prača

Rok za predaju projekata je 30.05.2023.godine do 15:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti fizički dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka s jasno istaknutim datumom dostavljanja.

Projektni prijedlog sa pratećom dokumentacijom poslan na bilo koji drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljeni na druge adrese neće biti uzete u razmatranje.

Sve MZ koje uzmu učešće u pozivu prije predaje dokumentacije trebaju izvršiti verifikaciju da je zahtijevana dokumentacija/aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru koja se nalazi u okviru Obrasca projektnog prijedloga.

8. Dodatne informacije

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati projektnog koordinatora Azru Omerović, putem e-mail-a: praca@bih.net.ba sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 21.05.2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije dva radna dana nakon prijema upita.

9. Evaluacija i odabir projekata

Aplikacije će razmotriti i procijeniti evaluaciona komisije koju će činiti predstavnici JLS i predstavnici MZ Projekta. Evaluacija će se raditi u dva kruga. U prvom krugu se radi provjera ispunjenosti eliminatornih kriterija i to:

ELIMINATORNI KRITERIJI
Ispunjenost   DA NE
Predloženi projekat je prioritet koji je legitimno usaglašen na forumu građana i građanki;      
Predloženi projekat se provodi na području minimalno jedne od partnerskih mjesnih zajednica    
Predloženi projekat je funkcionalna cjelina    
Ukupna vrijednost projekta nije manja od 40,000.00 BAM (bez PDV-a) i projektom su obuhvaćeni samo prihvatljivi troškovi    
Realizacija projekta ne traje duže od 6 mjeseci    
Osigurani su svi pravni, tehnički i administrativni preduslovi za realizaciju projekta    
Projekat nema negativan uticaj na zaštitu okoliša    
MZ primjenjuje metodološki okvir MZ      
MZ je dostavila izvještaj za 2022. i izradila plan aktivnosti za 2023.      

 Samo aplikacije koje zadovolje sve eliminatorne kriterije će biti evaluirane u drugom krugu evaluacije.

Drugi krug evaluacije prijedloga projekata jeste bodovanje zaprimljenih projekata prema utvrđenom setu kriterija i podkriterija kojim se procjenjuje kvalitet projektne aplikacije:

Relevantnost projekta    Maksimalan broj bodova 
  40
Projektni rezultati imaju direktan pozitivan uticaj na minimalno 30% stanovnika u MZ   10
Projektni rezultati imaju direktan pozitivan uticaj na žene i rodnu ravnopravnost   10
Projektni rezultati imaju pozitivan uticaj na zaštitu okoliša   10
Projektni rezultati imaju direktan uticaj na djecu, mlade i/ili socijalno isključene kategorije stanovništva (Romkinje i Rome, nezaposleni, porodice bez ili sa minimalnim primanjima itd.)   10
Kvalitet, inovativnost i logika projekta     Maksimalan broj bodova 
  25
Projekat je jasan, logičan i relevantan u odnosu na očekivane rezultate    10
Plan aktivnosti je izvodljiv i logičan   
Indikatori praćenja su dobro definisani i povezani sa očekivanim rezultatima   
MZ je za realizaciju projekta osigurala učešće volontera čija uloga je jasno definisana u projektnim aktivnostima    5

 

Održivost projekta    Maksimalan broj bodova 
  10
Projekat ima jasan plan održivosti u smislu nastavka funkcionisanja/finansiranja relevantnih aktivnosti i nakon završetka projekta.     10
Projektni budžet    Maksimalan broj bodova 
  10
Predloženi budžet projekta je realan, jasan i povezan s očekivanim rezultatima i sadrži pojašnjenja stavki, te je podržan odgovarajućom tehničkom dokumentacijom/predmjerima i predračunima koje omogućavaju provjeru realnosti budžeta.   5
MZ je za realizaciju apliciranog projekta osigurala dodatna sredstva iz vlastitih ili vanjskih izvora (drugi nivoi vlasti, privatni sektor, građani).    5
Dodatna vrijednost projekta    Maksimalan broj bodova 
  15 
Projekat doprinosi strateškim prioritetima iz lokalne Strategije razvoja i mjerama iz važećeg akcionog plana Strategije razvoja   5
Održana minimalno jedna volonterska akcija u periodu od 2021. do danas   5
Projekat doprinosi održivim razvojnim intervencijama na lokalnom nivou koje mijenjaju život stanovnika na bolje   5
Ukupan broj bodova:    100 

U slučaju manjeg broja kvalitetnih prijedloga projekata, prijedlozi projekata mogu biti vraćeni na doradu, sa rokom za korekcije od 10 radnih dana. Projekti koji budu ocjenjeni sa 49 i manje bodova neće biti razmatrani.

Samo oni projektni prijedlozi koji nakon evaluacije i bodovanja ostvare 50 i više bodova od mogućih 100, mogu biti uvršteni na rang listu za finansiranje.

 10. Obavještenje o konačnoj odluci

Sve MZ će putem koordinatora za MZ projekt u njihovoj JLS direktno biti pisanim putem zvanično obavještene u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja direktnog poziva o odluci u vezi sa njihovim projektnim prijedlogom. Rezultati poziva će biti objavljeni i na službenoj web stranici JLS u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja ovog poziva.

[1] Projekat se smatra funkcionalnom cjelinom ako se rezultati projekta mogu koristiti nakon njegove realizacije. Npr. ako se projekat odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju dijela puta, rekonstruisana dionica puta se mora moći koristiti odmah nakon realizacije projekta. Neće biti prihvaćeni projekti koji uključuju samo pripremne radove na izgradnji objekta ili infrastrukture, izvođenje isključivo grubih radova na nekom objektu, izgradnju jednog sprata objekta bez završetka cijelog objekta, i sl.

[2] Npr. ukoliko se radi o rekonstrukciji ili izgradnji postoji projektno tehnička dokumentacija, neophodne dozvole, riješeni su imovinsko-pravni odnosi i sl. Administrativni preduslovi su pojašnjeni u sekciji 6. Informacije o projektnoj aplikaciji.

[3] Žene zbog tradicionalnih društvenih normi u BiH u najvećem broju slučajeva nose glavni teret rada u kući, brige o djeci, starijim i bolesim članovima porodice. Zbog toga kvalitetne, dostupne i finansijski pristupačne socijalne usluge poput obdaništa, dnevnih centara za osobe sa invaliditetom, centara za zdravo starenje itd. pozitivno utječu na položaj žena u društvu. Istraživanja potvrđuju da se zbog nedostupnih javnih usluga tokom COVID-19 pandemije povećala potreba za ekonomijom brige i samim tim i opterećenje na žene, zato što je bilo potrebno spremati više obroka, snabdijevati starije, brinuti o školskim obavezama djece koja školu pohađaju od kuće ili brinuti o djeci koja ne mogu da idu u obdanište.

Share