Document Library

TitleDateCategoriesLink
12 Zaključak o mogućnost priključka solarnih na trafostanice2023/05/05Preuzmi
11 Zaključak o postavljanju uspoivača brzine2023/05/05Preuzmi
10 građanska inicijativa mz Hrenovica2023/05/05Preuzmi
Zaključak o prihvatanju građanske inicijative za postavljanje usporivača brzine u naselju Turkovići2023/05/05Preuzmi
9-1 Informacija o događajima zbog kojih su se građani zabrinuli za sigurnost djece2023/05/05Preuzmi
9 Zaključak o primanju k znanju informacije o događajima zbog kojih su se građani zabrinuli za sigurnost djece2023/05/05Preuzmi
Informacija o socijalnom statusu porodice Ramovi2023/05/05Preuzmi
08 Zaključak o primanju k znanju informacije o socijalnom statusu porodice RAmović2023/05/05Preuzmi
Zaključak o oslobađanju plaćanja Zakupnine TR Sumeja2023/05/05, , Preuzmi
Rješenje o imenovanju OO povodom Pračanskog ljeta 2023. godine2023/05/05Preuzmi
Rješenje o imenovanju OO povodom 28.maja Dana smrti Alije Prazine2023/05/05Preuzmi
Rješenje o imenovanju OO povodom 22.maja dana otpora MZ Hrenovica2023/05/05Preuzmi
Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda općine Pale2023/05/05, , Preuzmi
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnika o vrstama javnih prihoda općine Pale2023/05/05, Preuzmi
Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2022. -31.12.2022^2023/05/05, , Preuzmi
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta za 2022. godinu2023/05/05Preuzmi
Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 30. sjednice2023/05/05Preuzmi
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Vatrogasna oprema2023/04/28Preuzmi
Kolegij 10.04.20232023/04/10Preuzmi
Zaključak o ZADUŽIVANJU OPĆINSKOG NAČELNIKA I NADLEŽNE SLUŽBE DA NASTAVE ISTRAŽIVATI TRŽIŠTE ZA NABAVKU KOMBAJNA2023/03/30Preuzmi
Rezultati ispitivanja tržišta za nabavku kombajna2023/03/30, Preuzmi
Izvještaj o radu organa mz za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Izvještaj o radu JP Kulturno informativni centar „Prača“ za 2022. godinu2023/03/30Preuzmi
Zaključak o usvajanju izvještaja o radu KIC Prača za 2022. godinu2023/03/30Preuzmi
Izvještaj o radu JKP Prača za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Zaključak o usvajanju izvještaja JKP Prača za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Prača za 2022. godinu2023/03/30, Preuzmi
Zaključak o usvajanju izvještaja JU Dom zdravlja Prača za 2021 i plan aktivnosti za 20222023/03/30, Preuzmi
Rješenje o imenovanju OO povodom 21. aprila Dana bitke na Lokvi, pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje2023/03/30Preuzmi
Odluka o komunalnim taksama2023/03/30Preuzmi
Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 29. sjednice2023/03/30Preuzmi
Strategija razvoja općine Pale 2021.-2027.godina2023/03/29, Preuzmi
Save The Children NWB – Učeničke kampanje BPK2023/03/20Preuzmi
Dnevni red za 30. sjednicu2023/03/13Preuzmi
Poziv za sjednicu Kolegija2023/03/13Preuzmi
Plan javnih nabavki JU Dom zdravlja Prača za 2023. godinu2023/03/13Preuzmi
Zaključak ISPITIVANJU TRŽIŠTA ZA NABAVKU KOMBAJNA2023/03/03Preuzmi
Zaključak o POSTAVLJANJU BRANIKA NA PUTU PRAČA-ORGAHOVICE-ILOVAČA2023/03/03Preuzmi
Zaključak o primanju k znanju Informaciju o stanju bezbjednosti na području mjesne nadležnosti policijske stanice Prača za 2022.godinu2023/03/03Preuzmi
Zaključak o primanju k znanju Informacije o radu škole, uspjehu i vladanju učenika2023/03/03Preuzmi
Zaključak o vraćanju na doradu Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu2023/03/03Preuzmi
Izvještaj o radu načelnika i službi općine Pale za 2022. godinu2023/03/03, Preuzmi
Zaključak o usvajanju Izvještaj o radu načelnika i službi općine Pale za 2022. godinu2023/03/03, Preuzmi
Rješenje o imenovanju organizacionog odbora povodom 01.aprila Dana pogobije Rrasima Imširovića2023/03/03Preuzmi
Rješenje o imenovanju organizacionog odbora povodom 19. marta dana reintegracije Prače2023/03/03Preuzmi
Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 28. sjednice2023/03/03Preuzmi
Dnevni red za 29. sjednicu2023/02/16Preuzmi
Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale 08.02.20232023/02/08Preuzmi
09-1 Godišnji plan rada Pale nova verzija2023/02/01, Preuzmi
11-1 Informaija o radu vijeća 20222023/02/01Preuzmi
11 Zaključak o primanju k znanju Infomracije o radu OV Pale za 2022 godinu2023/02/01Preuzmi
10 Zaključak o poboljšanju usluge rada skeretara MZ2023/02/01Preuzmi
09 Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada2023/02/01Preuzmi
08 Odluka o dodjeli stipendija u školskoj-akademskoj 2022.-2023. godini2023/02/01Preuzmi
07 Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu2023/02/01Preuzmi
06 ODLUKA o preuzimanju zemljišta u Lunjama u korsit Općine Pale2023/02/01Preuzmi
05 Odluka o ustupanju motornog vozila2023/02/01Preuzmi
04 Odluka o utvrđivanju naknade za dodjeljeno zemljište2023/02/01Preuzmi
03 Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2023. godinu, na području Općine Pale2023/02/01Preuzmi
02 Odluka o visini novčane nagrade za učenika generacije i ponos generacije2023/02/01Preuzmi
01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice2023/02/01Preuzmi
00 Dnevni red za 28. sjednicu2023/01/23Preuzmi
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora savjeta MZ2023/01/20Preuzmi
Vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Pale2023/01/20Preuzmi
Odluka o usvajanju vizije razvoja mjesnih zajednica u općini Pale FBiH2023/01/20Preuzmi
Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale2023/01/19Preuzmi
Zaključak o poboljšanju usluge snadbijevanja el. energijom2023/01/17Preuzmi
Program rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu2023/01/17Preuzmi
Odluka o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Izmjene i dopune – Rebalans budžeta za 20222023/01/17, Preuzmi
Budžetski kalendar Općine Pale za 2023. godinu2023/01/17Preuzmi
Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 26. sjednice2023/01/17Preuzmi
Plan JN JU DZ Prača za 2022.godinu2023/01/03Preuzmi
00 Dnevni red za 27 sjednicu2023/01/03Preuzmi
Lokalizirana vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Pale2022/12/22Preuzmi
Zaključak o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2023. godini2022/12/19Preuzmi
Odluka o subvencioniranju dijela troškova za registraciju obrta u 2023. godini2022/12/19Preuzmi
Odluka o kriterijima za imenovanje sekretara Općinskog vijeća Pale2022/12/19Preuzmi
Odluka o preuzimanju zemljišta u korist Općine Pale2022/12/19Preuzmi
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPRAVKE UPISA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM ULOŠKU2022/12/19Preuzmi
Pravilnik o dodjeli stipendija2022/12/19Preuzmi
STATUT OPĆINE PALE2022/12/19, Preuzmi
Obustava postupka JN2022/12/18Preuzmi
Odluka i Plan javnih nabavki2022/12/18Preuzmi
Plan JN JU DZ Prača za 2022.godinu2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN održavanje porograma2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN – usluge Vinčica2022/12/18Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Vinčica2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju javne nabavke – telefonske usluge2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN – osiguranje zaposlenih2022/12/18Preuzmi
Izmjena i dopuna plana javnih nabavki – druga2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN – dugoročni kredit druga2022/12/18Preuzmi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA2022/12/18, Preuzmi
Izvršenje Budžeta za period 01.01.-30.09.20202022/12/18Preuzmi
BUDŽET OPĆINE PALE PRAČA ZA 2021. GODINU (A)2022/12/18Preuzmi
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2021. -30.09.20212022/12/18Preuzmi
Nacrt – Budžet Općine Pale Prača za 2022. godinu2022/12/18Preuzmi
Rebalans budžeta za 2021. godinu2022/12/18Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2022. godinu2022/12/18Preuzmi
Odluka o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu2022/12/18, Preuzmi
Pregled budzeta_proracuna_final (1)2022/12/18Preuzmi
Dokument okvirnog Budžeta 2022.-2024.2022/12/18Preuzmi
Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2021. -31.12.2021.2022/12/18Preuzmi
Izvršenje budžeta za period 01.01.2022. – 31.03.2022.2022/12/18Preuzmi
Nacrt Budžeta Općine Pale Prača za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18, Preuzmi
Nacrt Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta 01.01.2022. – 30.09.2022 januar-septembar 20222022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Pale za period 01.01.2022. – 30.09.2022. godine2022/12/18Preuzmi
Share