Energetika

Mini hidroelektrane

Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije “ENERGONOVA” d.d. Sarajevo – Podružnica Pale – Prača.  U sastavu ovog privrednog subjekta postoje dvije mini hidro elektrane, mHE Čemernica i mHE Kaljani.

mHE Čemernica  locirana je na prostoru općine Pale FBiH,  koja je u sastavu BPK-a Gorazde. Pogon mHE Čemernica  nalazi se na lijevoj obali istoimenog potoka, na koti 601,30 mn.m. sa donjom kotom dna kanala 599,00 mn.m. neposredno u zoni ušća u  rijeku Praču, općina Pale.

– mHE Čemernica

mHE Čemernica je objekat  koji služi za proizvodnju električne energije  na bazi iskorištenja hidropotencijala rijeke Čemernice. Spada u grupu protočnih hidroelektrana koje iskorištavaju kinetičku i potencijalnu energiju vode. Sa sigurnošću se može tvrditi da svojim radom  ni na koji naćin ne narušava život okolne flore i faune. mHE Čemernica priključuje se na elektroenergetski sistem preko ABB energetskog uljnog transformatora 630 kVA i u distribuciji električne energije na elektroenergetskoj mreži BPK-a poboljšava stanje napona na 10(20) kV dalekovodu, posebno na 10(20) kV  dalekovodu Prača – Gorazde.

mHE Čemernca je pustana u trajni pogon u Martu 2009. godine.

Osnove karakteristike mHE Čemernica su:

  • Nazivna snaga elektrane  545 kW
  • Očekivana prosječna godišnja proizvodnja  2.1 GW

-mHE Kaljani 

Objekat mHE Kaljani  lociran je na prostoru općine Pale FBiH. Pogon mHE Kaljani  nalazi se na desnoj obali rijeke Prače, na koti 601,30 mn.m. sa donjom kotom dna kanala 599,00 mn.m. Zajednička je strojara mHE Kaljani i mHE Čemernica što je čini specificnom medu objektima ovog tipa.

mHE Kaljani je objekat  koji služi za proizvodnju električne energije  na bazi iskorištenja hidropotencijala rijeke Prače i spada u grupu protočnih hidroelektrana koje iskorištavaju kinetičku i potencijalnu energiju vode.

mHE Kaljani priključuje se na elektroenergetski sistem preko energetskih uljnih ABB transformatora  od po 2 x 1000 kVA.

U distribuciji električne energije na elektro energetskoj mreži BPK-a poboljšava stanje napona na 10(20) kV dalekovodu, posebno na 10(20) kV  dalekovodu Prača – Gorazde.

  • Nazivna snaga elektrane  1200 kW
  • Nazivana snaga agregata  2×600 kW
  • Očekivana prosječna godisnja proizvodnja  4.1 GWh

Kontakti:

Sead Štaljo
Direktor
Telefon: 033/475-180; 033/475-182

Nisad Crnčalo
Voditelj poslovne jedinice Pale-Prača
Telefon: 038/799-303;
Mob: 061/330-839


 

Share