MJESNE ZAJEDNICE

Pridružite se našoj  Viber zajednici mjesnih zajednica Općine Pale budi redovno informisan

Javni pozivi, obavještenja i sve važne informacije za stanovnike općine Pale objavljuju se u Viber zajednic.

Sekretar:

Jusuf Čolo

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

OPIS POSLOVA:

 • obavlja administrativno – tehničke poslove za organe mjesnih zajednica,
 • osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice,
 • prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice,
 • na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske službe,
 • predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja mjesne zajednice,
 • podnosi mjesečne a po potrebi i sedmične izvještaje o svom radu pomoćniku Općinskog načelnika,
 • odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli,
 • vrši zamjenu odsutnog sekretara druge MZ, za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja i slično,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i istom je odgovoran za svoj rad.

Mjesnu zajednicu, kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog interesa građana, osniva Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i Statutom. Mjesna zajednica osniva se za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Mjesna zajednica je oblik mjesne samouprave za dio područja općine ili službenog grada u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Statutom općine način obrazovanja, poslovi, organizacija i način financiranja mjesnih zajednica detaljnije se uređuju posebnom odlukom. Inicijativu za formiranje nove MZ odnosno promjenu postojećih mogu pokrenuti:

 • zbor građana MZ;
 • najmanje deset posto birača s područja za koje se predlaže promjena;
 • vijeće MZ;
 • načelnik općine

Inicijativa za odvajanje dijela MZ u posebnu MZ upućuje se vijeću postojeće MZ, a ako se on o tome negativno odredi, dužan je u roku od 30 dana organizirati referendum o tom pitanju.

Zakon o lokalnoj samoupravi kao organ mjesne zajednice predviđa vijeće mjesne zajednice, koje može brojiti najviše devet članova. Način izbora i opoziva članova vijeća utvrđuje se statutom mjesne zajednice.

Građani u mjesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke potrebe i interese putem:

 • pokretanja inicijative za donošenje i izmjenu propisa i općih akata iz nadležnosti općine;
 • pokretanja inicijative za izgradnju, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih komunalnih objekata i načina osiguravanja financijskih sredstava za tu namjenu;
 • pokretanje inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina;
 • zaštite i unaprjeđenja životne sredine;
 • pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje i pripajanje naseljenih mjesta iz sastava općine;
 • održavanja i korištenja poslovnog prostora datog na upotrebu mjesnoj zajednici;
 • zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda;
 • organiziranja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana;
 • realiziranja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organiziranja kulturnih manifestacija i športskih natjecanja;
 • raspisivanja i provođenja referenduma.

Statutom i drugim aktima mjesne zajednice može se predvidjeti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građane.

Obavještenja za javnost

8000,00 KM za nabavku vatrogasne opreme

Obavještenje o promjeni adrese mjesne zajednice Prača

Javni poziv za učešće u formu građana

Viber zajednica za mjesne zajednice općine Pale

Općinsko vijeće donijelo konačnu Odluku o stipendijama

Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice

Forumi građana za MZ Prača i Hrenovica planirani za 15.02.2022.

Poziv na javnu raspravu (apartmansko naselje Toplik)

Izbori za Savjete Mjesnih zajednica Prača i Hrenovica

Share