Održana dvadeset deveta sjednica OV Pale FBiH

Sjednica OV Pale FBiH koja se trebala održati u ponedjeljak 27.02.2023.godine, prolongirana je za četvrtak 02.03.2023.godine, zbog problema sa snijegom i prekidom električne energije na području BPK-a Goražde, koje je obuhvaćeno i Općinom Pale FBiH.

Sjednicu vijeća otvorio je predsjedavajući Senad Mutapčić, a sjednici je prisustvovalo svih jedanaest vijećnika, te pomoćnici načelnika, predstavnici CZ Prača, i direktorica OŠ Prača Ajla Subašić.

Dnevni red 29. redovne sjednice:

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,

Prva tačka Dnevnog reda, sa današnje sjednice odnosila se na Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 28.sjednice OV, i ova tačka je usvojena jednoglasno.

  1. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 19. marta Dana reintegracije Prače,

Na prijedloge vijećnika imenovan je odbor čiji je zadataka organizovati obilježavanje 19. marta dana reintegracije Prače. Odbor je dužan sačiniti program obilježavanja i predračun potrebnih finansijskih sredstava. Ovdje možete preuzeti Rješenje.

  1. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 1. Aprila, Dana pogibije Rasima Imširovića,

Na prijedlog vijećnika imenovan je i odbor povodom 01.aprila dana pogibije Rasima Imširovića. Odbor je dužan sačiniti program obilježavanja i predračun potrebnih finansijskih sredstava. Ovdje možete preuzeti Rješenje.

  1. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi Općine Pale za 2022. godinu,

Vijećnici su usvojili i prihvatili Izvještaj, ujedno pohvalili rad načelnika, i postignuća koja su ostvarena za vrijeme mandata u kojem obavlja funkciju načelnika. Poseban naglasak i najviše pohvale dobila je geodetska služba, koja je i ove godine radila u korist Općine i dala svoj maksimum, a rezultat toga je priliv u budžet općine Pale u iznosu od 39.700,86 KM. Također  vijećnici su pohvalili rad službe za ivlnu zaštitu i infrastrukturu, gdje ukupno realizovano oko 1 700.000,00 KM projekata. Izvještaj možete preuzeti ovdje.

  1. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu,

Općinsko vijeće je vratilo Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica na doradu jer je bio nepotpun. Ovaj izvještaj će vijeće razmatrati na narednoj sjednici.

  1. Informacija o radu škole, uspjehu i vladanju učenika, pitanjima i inicijativama koje se nameću iz svakodnevne prakse za 2022-2023. godinu,

Primljena je k znanju Informacija o radu škole, uspjehu i vladanju učenika, pitanjima i inicijativama koje se nameću iz svakodnevne prakse za 2022/23.godinu. Vijećnici su također pohvalili rad sadašnje direktorice Ajle Subašić, i poželjeli joj još mnog uspjeha u daljem radu. Direktorica o OŠ Prača se obratila prisutnima, zahvalila se na svim riječima koje su joj vijećnici uputili, te argumentovala trenutno stanje ove ustanove, broj učenika i uposlenika, te ih upoznala sa problemima i daljim aktivnostima sa kojim će nastaviti raditi.

  1. Informacija o stanju bezbjednosti na području mjesne nadležnosti policijske stanice Prača za 2022.godinu,

Informacija o stanju bezbjednosti na području mjesne nadležnosti policijske stanice Prača za 2022.godinu primljena je k znanju, uz kratku diskusiju vijećnika i pohvale za trudi i predanost policijske stanice Prača.

  1. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori:

Odgođena je rasprava vezano za problem snadbijevanja električnom energijom područja općine Pale iz razloga što niko od predstavnika J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Elektrodistribucija Goražde nije bio u mogućnosti prisustvovati sjednici. U narednom periodu se očekuje dolazak predstavnika i eventualno rješavanje problema.

 Klub vijećnika SDA je podnio inicijativu se odnosila za priključak interneta u Omladinskom centru u Prači, za potrebe korisnika pomenutog centra. Klub SDA je tokom ove tačke dnevnog reda predložio i dva Zaključka, a to su Zaključak o postavljanju branika na putu Prača-Orahovice-Ilovača i Zaključak o ispitivanju tržišta za nabavku kombajna.

 Vijećnica kluba SDP, Ilmana Imširović, je podnijela inicijativu za popravku/uređenje klupa u dvorištu džamije u Hrenovici.

Share