Poljoprivreda (voćarstvo, povrtlarstvo i stočarstvo)

Od ukupne teritorije općine Pale FBIH poljoprivredno zemljište zauzima površinu od 2.009 ha u okviru kojeg se pod livadama i pašnjacima nalazi 1.732 ha, a pod oranicama i voćnjacima 277 ha.

Tabela 5. Struktura poljoprivrednog zemljišta(poljoprivredne površine u ha)

 

Kultura zemljišta

Ukupne površine (ha) Individualni sektor

 Državni sektor

% učešća u državnom sektoru
Oranice i bašte 211 209 2 0,94
Voćnjaci 66 64 2 3,0
Livade 1.459 1406 53 3,63
Pašnjaci 273 105 168 61,5
Ukupno poljoprivrednog zemljišta  2.009  1.784  225  11,1
Šume 8.670 542 8.128 93,7
Neplodno 264 52 212 80,3
Sveukupno 8.934 594 8.340 93,3

Općina Pale FBIH je vlasnik oko 8.565 ha zemljišta.

Perspektiva razvoja poljoprivredne proizvodnje na ovom podričju je u razvoju stočarstva, govedarstva, te uzgoju žitarica (zob, ječam, raž) kao i povrtlarskih kultura (krompir, luk, mrkva).

Zbog konfiguracije terena, te postojećih klimatskih uslova, ove poljoprivredne grane na ovom području mogu dati dobre rezultate, ali je u ovom momentu neophodna finansijska podrška svih subjekata koji imaju namjeru da se bave ovom djelatnošću. Ova osjetljiva grana privređivanja zahtjeva materijalnu bazu, prisustvo struke, organizovanost proizvodnog ciklusa, podsticajne mjere i druge faktore koji će ovu proizvodnju učiniti profitabilnijom.

Voćarska proizvodnja, koja je zastupljena uglavnom u individualnom sektoru daje skromne prinose na koje pored suše, grada i mraza najvećim dijelom utiču velika zapuštenost voćnjaka u ratnom i poratnom periodu. Slaba ulaganja u nove zasade sporo mijenjaju loše stanje u ovoj oblasti. Na području Općine ne postoji nijedan prerađivački kapacitet za voće kao i organizovan otkup ovih proizvoda, pa zato i eventualni tržišni viškovi propadaju ili se koriste samo u domaćinstvu.

Stoćarstvo, kao grana poljoprivrede je veoma važno u budućem razvoju općine. Osnov za razvoj stočarstva je i posjedovanje zemljišta u vlasništvu. Poljoprivrednici općine Pale FBIH posjeduju 1.784 ha ili 88,8 % od ukupnog poljoprivrednog zemljišta.

Prizvodnja u stočarstvu predstavlja veoma značajnu stavku u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji s obzirom na mogućnost njenog razvoja i rastućih potreba. Posebnu opravdanost i značaj ima intenziviranje poljoprivredne proizvodnje , u prvom redu stočarstva u individualnom sektoru, sa akcentom na govedarstvo i ovčarstvo.

Dominantno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji pripada individualnim proizvođačima koji uz raspoložive kapacitete i radnu snagu, predstavljaju značajan faktor u poljoprivrednoj proizvodnji.

Općina Pale FBIH, kao ruralno (brdsko-planinsko) područje sa svojim prirodnim resursima i klimatskim prilikama ima mogućnost razvoja u poljoprivredi i stočarstvu, što je i tradicija ovog kraja.

Ratni i poratni period, kao i sve njegove popratne pojave i posljedice, negativno su se odrazile i na ukupno stanje u poljoprivredi i stočarstvu, prvenstveno kroz drastičan pad stočnog fonda.

Tabela 6. Pregled stočnog fonda koji se nalazi u individualnom sektoru
Godina Goveda Ovce Perad
2016. 220 3.500 5.000
2017. 160 3.100 3.200

 

Na području općine Pale FBIH postoje dva  registrovana samostalna poljoprivredna proizvođača I to:

  • SPP “Zelena dolina” na lokalitetu Bulozi općina Pale FBIH, za uzgoj muznih krava, ovaca i koza,  i
  • SPP “Mango” na lokalitetu Donja Čemernica za uzgoj i razmnožavanje muznih krava, uzgoj i razmnožavanje konja, magaraca i sl.

U ranijem periodu primarnom poljoprivrednom proizvodnjom uglavnom se bavio individualni sektor kojem je glavna bila stočarska proizvodnja, pčelarstvo, uzgajanje krompira i ratarskih kultura neophodnih za ishranu stoke (sijeno).

Raspoloživi stočni fond je skroman u odnosu na prirodne uslove, mogućnosti i predratno stanje, koje su nadvladali ostali ograničavajući faktori kao što su nepovoljna starosna struktura poljoprivrednih domaćinstava, mali broj uzgajivača, neogranizovanost proizvodnog ciklusa, nedovoljna stimulativna politika, odlazak mladih i drugo.

Za intenziviranje stočarstva na području općine postoje svi prirodni uslovi. Stočarska proizvodnja će zauzeti mjesto koje joj pripada na ovim prostorima tek uz angažovanje društvene zajednice kroz razne podsticaje, porast stočarskog fonda, primjenu određenih tehnoloških rješenja, siguran plasman proizvoda i mogućnost sticanja dohotka.

Neophodno je povećati broj grla stoke, podići pasminski sastav, ostvariti realizaciju poljoprivrednih projekata, održavati izložbe i sajmove stoke, organizovati pružanje stručne pomoći, uvesti podsticajne mjere na nivou FBiH, osigurati plasman proizvoda kroz otkup i preradu i sticanje dohodka čime bi veći dio stanovništva bio stimulisan da se bavi uzgojem stoke i proizvodnjom mesa i milijeka kao i drugih proizvoda.

U cilju boljeg organizovanja individulanih poljoprivrednih proizvođača formiraće se, u zavisnosti od potrebe, udruženja da bi se na taj način unaprijedila poljoprivredna proizvodnja i podstakli proizvođači da korsite sve povoljnosti u ovoj oblasti.

Proizvodnja namirnica animalnog porijekla

Kada je u pitanju proizvodnja mlijeka, mesa, jaja, meda i drugih proizvoda, općina Pale FBiH ima realne mogućnosti da, zbog zdravog stočnog fonda, nadmorske visine i ekološki čiste sredine, proizvodi zdravu hranu koja će imati na tržištu svoj siguran plasman i cijenu.

Otkup mlijeka trenutno nije ogranizovan, te su proizvođači orjentisani na individualnu prodaju u Sarajevu i Goraždu. Određena količina ovih proizvoda se plasira na području općine.

Proizvodnja mesa

Na području općine prerađivački kapaciteti mesa ne rade.

Prodaja stoke se vrši isključivo odgonom žive stoke van teritorije općine, što je veći gubitak za poljoprivrednog proizvođača i za cjelokupnu zajednicu.

Proizvodnja meda

U perspektivi, pčelarstvo je grana kojoj treba posvetiti posebnu pažnju, prvenstveno zbog toga što se veliki broj populacije može baviti ovom proizvodnjom i sticati dohodak, jer pčelarstvo nije zahtjevno ni kada su u pitanju podine starpsti niti materijalna ulaganja i dr.

Zdravstvenu zaštitu životinja na području općine pruža Veterinarska stanica u Goraždu koja raspolaže stručnim kadrom, objektom i opremom za obavljanje ove djelatnosti.

Specijalizovane prodavnice-poljoprivredne apoteke ne postoje na području općine, ali je poljoprivrednim proizvođačima omogućeno kvalitetno snadbjevanje zaštitnim sredstvima, mineralnim đubrivima, sjemenskim materijalom, stočnom hranom, latima i drugim potrebnim repromaterijalom u Goraždu koje je udaljeno 40 km od sjedišta općine.

Share