Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale

Dana 20.03.2023. godine ( PONEDJELJAK) održati će se sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale (Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale-preuzmite).

 

D N E V N I     R E D

  1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
  2. Tekuća pitanja.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksi općine Pale,
  3. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 21. Aprila, Dana bitke na Lokvi – pogibije komandanata Edina Prljače i Himze Sablje,
  4. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 1. Aprila, Dana pogibije Rasima Imširovića,
  5. Izvještaj o radu JP Kulturno informativni centar „Prača“ za 2022. godinu.

Materijali koji imaju rok dostave do 17.03.2023. godine su:

  1. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja “Prača” za 2022. godinu,
  2. Izvještaj o radu JKP “Prača” za 2022. godinu,

Napomena:

 Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 Prilog:

  1. Prijedlog dnevnog reda 30. redovne sjednice
Share