Savez traži usklađivanje zakona koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH

 SAVEZ TRAŽIO OD AGENCIJE ZA DRŽANU SLUŽBU FBIH DA PREISPITA SVOJU ODLUKU O OBUSTAVLJANJU PROVOĐENJA KONKURSNIH PROCEDURA U JLS

Savez traži usklađivanje zakona koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH

 

Na traženje Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 19.12.2022. godine, u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak kojem su prisustvovali Hamdo Ejubović, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza i Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH.

Povod sastanka je bio dopis Agencije za državnu službu FBiH upućen svim jedinicama lokalne samouprave kojim su općine i gradovi informisani da će Agencija privremeno obustaviti provođenje javnih konkursa zbog Presude Ustavnog suda FBiH U-12/22 od 12.10.2022. godine kojom je utvrđeno da članom 49. stav 4. i članom 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nije povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

Direktor Agencije je ovom prilikom istakao da je Agencija za državnu službu FBiH bila privremeno obustavila provođenje konkursnih procedura, a da će u daljem periodu nastaviti sa provođenjem javnih konkursa.

Također, Savez će insistirati prema Vladi FBiH i Parlamentu FBiH na usklađivanju Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH u dijelu koji se tiče pitanja nadležnosti za utvrđivanje organizacije službi za upravu, odnosno nadležnosti za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave, a što je zakonska obaveza propisana članom 58. Zakona o principima lokalne samouprave.

S obzirom da do danas nije izvršeno usklađivanje potrebnih propisa sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a što u praksi stvara mnogobrojne probleme, Savez skreće pažnju i insistira da se pristupi usklađivanju potrebnih propisa. O navedenom je Savez informisao Vijeće Evrope Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope koje je nadležno za provođenje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Saopćenje za javnost SOG FBiH trazio od ADSFBiH preispitivanje odluke o obustavljanju provođenja konkursni

Share