SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KATASTAR NEKRETNINA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNU DJELATNOST

Pomoćnik općinskog načelnika:

Mujo Čamdžić – dipl.pravnik

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

U Općinskoj službi za geodetske, imovinsko – pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • praćenje stanja i provođenje utvrđene politike, obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti geodetskih, imovinsko – pravnih poslova i prostornog uređenja i rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vršenje stručnih poslova u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacioni plan, urbanistički projekti i planovi parcelacije),
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava za poslove iz nadležnosti Službe,
 • vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • vršenje analitičkog praćenja stanja i kretanja u oblastima prostornog uređenja i građenja,
 • izrada propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade akata koje izrađuju nadležne institucije Kantona i Federacije iz oblasti prostornog uređenja i građenja,
 • učestvovanje u procesima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem prema nadležnostima Službe,
 • učestvovanje u izradi, provođenju, izvještavanju i evaluaciji Strategije razvoja Općine, izradi i provođenju akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Općine,
 • učestvovanje u izradi i provođenju trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada, i godišnjeg izvještaja o radu općinskog organa uprave,
 • izrada trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Službe,
 • učestvovanje u razradi i implementaciji strateških projekata, iz nadležnosti Službe, identifikovanih u Strategiji razvoja Općine i drugih projekata iz implementacionih dokumenata Općine iz nadležnosti Službe,
 • obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata iz stambene oblasti,
 • rješavanje o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije i vršenje statističke obrade podataka iz stambene oblasti,
 • vođenje evidencije o oštećenim i uništenim stambenim objektima kao posljedica ratnih dejstava,
 • vođenje evidencije stambenog fonda, statusa stanova i evidencije poslovnih prostorija i zgrada u vlasništvu Općine,
 • vršenje i drugih poslova koji su propisani zakonom i drugim propisima, a vezano za oblast prostornog uređenja, građenja i stambene oblasti a stavljeni su u zadatak od strane Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • obavljanje i drugih imovinsko – pravnih poslova, vođenje evidencije u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • obavljanje poslova upravnog rješavanja, normativno-pravnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na imovinsko – pravne i druge stvarno – pravne odnose na nekretninama,
 • uspostavljanje i vođenje katastra komunalnih uređaja, katastra, izdavanje prepisa posjedovnih listova, uvjerenja, kopija katastraskih planova i fotoskica,
 • provođenje tehničkih promjena i promjena korisnika u katastarskom operatu,
 • vođenje evidencije izrađenih situacija na terenu, izvoda iz planova, urbanističko – tehničkih uslova i drugih crtanih materijala,
 • održavanje premjera katastra nekretnina koji obuhvaća praćenje i utvrđivanje te snimanje premjera na zemljištu, zgradama i drugim objektima i vršenje promjena na geodetskim   planovima, kartama i elaboratima,
 • vršenje geodetskih snimanja priprema i dostavlja podatke nadležnim organima i drugim korisnicima,
 • izdavanje uvjerenja i izvoda, kopija podataka premjera i katastra nekretnina,
 • vođenje prvostepenih upravnih postupaka o stvarima iz imovinsko – pravne oblasti i vršenje upisa prava svojine i susvojine,
 • provođenje postupaka utvrđivanja općeg interesa izgradnje objekata i pripremanje nacrta rješenja za Općinsko vijeće,
 • provođenje postupaka eksproprijacije nekretnina i utvrđivanje visine naknade za eksproprijisane nekretnine,
 • provođenje postupaka utvrđivanja komunalnih naknada,
 • vođenje evidencije o objektima koji služe za odmor i rekreaciju,
 • vođenje evidencije o ulicama i kućnim brojevima (adresni registar),
 • provođenje utvrđene politike, obezbjeđivanje izvršavanja zakona, propisa i drugih akata iz oblasti urbanizma, građevinarstva, prostornog uređenja, stambene oblasti, poslovnih prostora i komunalnih poslova,
 • utvrđivanje urbanističko – tehničkih uslova i vršenje pregleda projektno – tehničke dokumentacije iz oblasti građenja,
 • pripremanje i praćenje izrade i provođenje prostorno – planske dokumentacije,
 • pripremanje propisa i drugih općih akata, analitičko informativnih i drugih materijala iz svoje nadležnosti,
 • obavljanje i drugih poslova iz oblasti prostornog uređenja, stambeno – komunalnih poslova, obnove, razvoja i zaštite okoliša propisane zakonom i drugim propisima.

U okviru Službe za geodetske, imovinsko – pravne poslove, katastar nekretnina i komunalnu djelatnost osniva se jedna unutrašnja organizacija – Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i komunalnu djelatnost.

U Odsjeku za geodetske poslove, katastar nekretnina i komunalnu djelatnost, obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • geodetske poslove,
 • održavanje premjera katastra zemljišta i katastra nekretnina,
 • održavanje katastra komunalnih uređaja (snimanje komunalnih uređaja sa izradom elaborata,
 • provođenje promjena u katastru komunalnih uređaja),
 • učestvovanje u procesima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem
 • nadzor nad geodetskim snimanjem komunalnih uređaja koje izvode geodetske firme ili korisnici
 • komunalnih uređaja,
 • izdavanje posjedovnih listova, katastarsko-knjižnih uložaka, kopija katastarskih planova,
 • provođenje promjena korisnika u katastarskom operatu,
 • izdavanje uvjerenja o formiranju građevinske parcele,
 • izdavanje uvjerenja o evidenciji upisanih posjednika,
 • praćenje, utvrđivanje i snimanje nastalih tehničkih promjena na zemljištu i objektima,
 • formiranje građevinskih parcela u zoni obuhvata Urbanističkog plana,
 • formiranje građevinskih i drugih parcela u zoni obuhvata Prostornog plana,
 • uplane objekata na osnovu odobrenja za gradnju i upotrebu objekta,
 • isplane objekata,
 • iskolčenje građevinskih linija i objekata na osnovu odobrenja za gradnju,
 • obnavljanje uništenih međašnih oznaka,
 • održavanje digitalne baze katastra nekretnina u programu katastar.ba,
 • digitalizacija arhive katastra,
 • izdavanje (fotokopiranje) fotoskica i druge raspoložive arhivske dokumentacije u arhivi katastra,
 • usklađivanje starog i novog operata (historijat i identifikacija parcela),
 • izrada informacija i dokumentacije za potrebe Odsjeka imovinsko – pravnih poslova,
 • usklađivanje baze podataka katastra nekretnina i gruntovnice,
 • utvrđivanje komunalnih naknada,
 • vođenje evidenciju o objektima koji služe za odmor i rekreaciju,
 • vođenje evidenciju o ulicama i kućnim brojevima (adresni registar),
 • vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share