USTANOVE

Dom zdravlja Prača

JU Dom zdravlja Prača osnovan je na osnovu Odluke općinskog vijeća Pale Prača br.02-2242/98 od 03.12.1998.god.u skladu sa članom 35 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije (Sl.novine FBIH br.29/97) .JU Dom zdravlja Prača je izvršio registraciju kod Kantonalnog suda Goražde i upisan je pod registarskim brojem 2-206 dana 06.01.1999.godine br.Rješenja o registraciji UF/II-3/99 od 06.01.1999.godine.

JKP Prača d.o.o. Prača

JKP „Prača“ d.o.o. osnovano je na osnovu odluke Općinskog Vijeća općine Pale – Prača u julu 1996. godine. Osnovni cilj osnivanja ovog preduzeća je snadbjevanje stanovništva pitkom vodom i odvoz komunalnog otpada.

KIC Prača

„KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR“ d.o.o. Prača osnovano je na osnovu odluke Općinskog Vijeća općine Pale – Praća u novembru 1997.godine. Cilj osnivanja ovog preduzeća je ostvarivanje i ispunjavanje potreba stanovnika naše općine na polju informativnog i kulturno – zabavnog karaktera.

Share