Društveni centar

Društveni centar je javni prostor, integrisani objekat u zajednici gdje ljudi mogu da pristupe uslugama i informacijama, da se druže, umrežavaju i međusobno sarađuju, učestvuju u donošenju odluka, uče i stiču vještine, organiziraju proslave i zabave, te koriste prilike za društveni, kulturni i lični napredak, kao i za građanski aktivizam. Ovako formiran društveni centar igra važnu ulogu u stvaranju napredne, energične i zdrave zajednice.
 
Aktivnosti društvenih centara
Kao što je prethodno navedeno, usluge i aktivnosti centra su mnogobrojne, a zavise od same potrebe zajednice odnosno njenih stanovnika. Neke od mogućih usluga i aktivnosti u društvenim centrima su:
Obezbijediti prostor konsultacije građana/ki za javne sastanke
Obezbijediti javni prostor za samoorganizovanje i udruživanje građana/ki u svrhu zajedničkih akcija za poboljšanje stanja u zajednici
Stvoriti ambijent za rekreaciju i odmor, novine
Omogućiti hobi, umjetnost
Omogućiti virtuelne učionice (edukacija), pisanje projekata
Napraviti Info-pult, čitaonica/biblioteka (časopisi), JLS obavještenja i ’’Mape puta’’
Obezbijediti internet (besplatno) i nove tehnologije
Omogućiti programe za žene, omladinu, radionice za djecu
Pozitivni identiteti (istorija i tradicija)
Obuke za menadžere društvenih centara
Upotreba webplatforme
Predstaviti i koristiti Crowdfunding and Fundraising
Predstaviti Start-up i razvijati ideje sa start-up
Podrška socijalno isključenim kategorijama kroz fundraising aktivnosti i druženje
Izraditi izložbenu vitrinu za rukotvorine
Obuka za poljoprivrednike (maline, kupine, voćarstvo…)
Obuka o energetskoj efikasnosti u domaćinstvima
Obuka o zdravoj ishrani i zdravlju

Uloge i odgovornosti menadžera društvenog centra
Pozicija menadžera društvenog centra je pod direktnm supervizijom JLS MZ koordinatora i sve aktivnosti se provode u skladu sa pravilima i propisima rada društvenog centra, a ključne funkcije su:
Podrška, koordinacija i provođenje aktivnosti društvenog centra u saradnji sa JLS, mjesnim zajednicama, OCD-ovima, privrednicima, građanima i dr.
Podrška, koordinacija, osiguranje provođenja i kvaliteta aktivnosti, sa fokusom na aktivno učešće svih aktera, stvaranje lokalnog partnerstva, održivosti, te jačanja kapaciteta lokalnih zajednica.
Podrška razmjeni znanja, iskustava, inovacija, stvaranja lokalnog partnerstva, umrežavanja, interakcije u zajednici, pružanje podrške jednakosti spolova te odgovornost za vidljivost i promociju aktivnosti društvenog centra.
 
Pored menadžera društvenog centra, vrlo bitnu ulogu igra i koordinator za mjesne zajednice u jedinici lokalne samouprave. Između ostalog, to se odnosi na:
Informisanje menadžera društvenih centara o prilikama za edukacije
Koordiniranje internih/eksternih mogućnosti (drugi projekti u koje je uključena JLS, projekti OCD koje su/finansira JLS, ostale aktivnosti i projekti)
Informisanje menadžera društvenih centara o mogućnostima i harmonizacija s planovima i novim prilikama JLS
Informisanje partnera JLS i ostalih potencijalnih zainteresovanih korisnika o mogućnostima i kapacitetima društvenog centra
Monitoring rada društvenog centra

Kontakt

Telefon

+387 38 799 100

E-mail

praca@bih.net.ba

Menadžer Društvenog centra Pale FBiH

Aida Crnčalo

Stećci su najznačajniji materijalni dokaz autentičnosti i rane bosanskohercegovačke historije te predstavljaju najvažniji kulturno-istorijski spomenik pored utvrđenih gradova i dvorova. Naziv “stećak” se odnosi na nadgrobne spomenike iz srednjeg vijeka i proizlazi iz riječi “stojećak”, koja simbolizira čvrstoću, snagu i monolitnost ovih spomenika. Drugi nazivi za stećke su mramorije, mašeti, grčko groblje i kaursko groblje. Stećci se razlikuju po obliku, a postoje pet osnovnih oblika: ploče, sanduci, krstače, obelisci (i nišani) te sljemenjaci (ili sarkofazi). Majstori koji su izrađivali stećke nazivani su “kovači”. Nekropole sa stećcima često su bile orijentirane u pravcu zapad-istok i smještene su blizu mejdana kamena, uz puteve, na uzvišenjima ili visoravnima. Iako su mnoge nekropole stećaka uništene, Prača je i dalje važno mjesto koje svjedoči o srednjovjekovnoj Bosni, a jedna od najbrojnijih nekropola nalazi se u selu Komrani sa preko 100 pojedinačnih nadgrobnih spomenika.

Galerija