Javne Ustanove

JU Dom Zdravlja Prača

Osnivanje i rad
Djelatnosti
Stanje u oblasti prostora i opreme za pružanje zdravstvenih usluga

JKP “Prača” d.o.o. Prača

Osnivanje i rad
Djelatnosti

JU Osnovna škola Prača

Značajni datumi
Menadžment
Kolektiv

JP „KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR“ d.o.o. Prača

Osnivanje i rad
Frekvencije
Kolektiv

Prača je srednjovjekovno naselje i trg smješten na rijeci Prači, lijevoj pritoci Drine, između Sarajeva i Goražda u istočnoj Bosni. Naselje je prvi put spomenuto u povelji ugarskog kralja Bele IV iz 1244. godine. U dubrovačkim izvorima se prvi put spominje 1361. godine. Prača je bila jedno od privredno najrazvijenijih naselja u Bosni u 14. i 15. stoljeću, posebno po izvozu olova iz obližnjeg rudnika Olovo.

U osmansko doba, uz naselje je postojala nahija Prača (Čataldža), a u austrougarskom razdoblju je kroz Praču prolazila pruga Sarajevo-Višegrad. Dolaskom Austro-Ugarske na područje Bosne i Hercegovine, Prača se ubrzano razvijala s izgradnjom vojne kasarne, škole i poštanskog ureda.

JU Dom Zdravlja Prača

1. Osnivanje i rad
JU Dom zdravlja Prača osnovan je na osnovu Odluke općinskog vijeća Pale Prača br.02-2242/98 od 03.12.1998.god.u skladu sa članom 35 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije (Sl.novine FBIH br.29/97) .JU Dom zdravlja Prača je izvršio registraciju kod Kantonalnog suda Goražde i upisan je pod registarskim brojem 2-206 dana 06.01.1999.godine br.Rješenja o registraciji UF/II-3/99 od 06.01.1999.godine.

2. Djelatnost
Djelatnost JU Dom zdravlja Prača utvrđena je članom 7.Statuta JU Dom zdravlja Prača. Djelatnost ustanove je:
·        primarna zdravstvena zaštita kroz organizovanje opće službe
·        zaštita školske omladine i djece
·        zubozdravstvena djelatnost
·        djelatnost ranog otkrivanja i liječenja plućnih bolesti i tuberkuloze sa pripadajućom        dijagnostikom
·        djelatnost ginekološkog dispanzera, te savjetovalište za žene i trudnice
·        dispanzerska djelatnost za hronična nezarazna oboljenja
·        organizacija i pružanje hitne medicinske pomoći
·        laboratorijska i Rtg dijagnostika
·        djelatnost kućnog liječenja polivalentne patronažne službe
·        administrativno – tehnička djelatnost
·        higijensko – epidemiološka djelatnost
Dom zdravlja trenutno pruža zdravstvene usluge opće medicine,stomatologije, laboratorije,internistićke usluge, kućne posjete po potrebi i vakcinaciju djece,a zbog nedostatska finansiskih sredstava ostale usluge se ne pružaju.

3. Ljudski resursi Doma zdravlja Prača
Dom zdravlja Prača trenutno ima 11 stalno zaposlenih radnika i to dva doktora medicine, jednog doktora stomatologije koji obavlja i poslove direktora, pet medicinskih tehničara srednje stručne spreme, jedan administrativni radnik,vozač i spremačica
Dom zdravlja Prača angažuje jednog specijalistu interne medicine dva puta mjesečno.

4. Stanje u oblasti prostora i opreme za pružanje zdravstvenih usluga
Dom zdravlja Prača raspolaže sa zgradom u Prači u kojoj se nalazi ambulanta porodične medicine, laboratorija i stomatološka ordinacija i administrativne prostorije i to se sve nalazi na jednom spratu.Na drugom spratu iste zgrade nalaze se prostorije koje se planiraju adaptirati u poslovne prostorije t.j.ordinacije, ukoliko bude sredstava. Ukupna površina 300 m².
Pored pomunute zgrade postoji i pomoćni objekat površine 50m² u kojem su smješteni vešeraj  i kotlovnica. Ovi objekti su izgrađeni 1970.god. a obnovljeni 1997.godine. U mjesnoj zajednici Hrenovica nalazi se poslovni prostor površine 70m² vlasništvo općine Pale Prača i ono je dodjeljeno Domu zdravlja Prača na korištenje. Ovaj prostor je adaptiran i rekonstruisan i opremljen u ambulantu porodične medicine.

Kontakt

TEL/FAX:    +387 38 799 020   
MOB: +387 61 202 753
Ambulanta Hrenovica: +387 38 799 336   

Himze Sablje

JKP “Prača” d.o.o. Prača

JKP „Prača“ d.o.o. osnovano je na osnovu odluke Općinskog Vijeća općine Pale – Prača u julu 1996. godine. Osnovni cilj osnivanja ovog preduzeća je snadbjevanje stanovništva pitkom vodom i odvoz komunalnog otpada.
Firma JKP „Prača“ d.o.o. Prača u okviru svog voznog parka posjeduje:
·        Kamion MAN
·        Kamion RENAULT MIDLUM
·        Specijalno namjensko vozilo za odvoz komunalnog otpada
·        Dva rovokopača ICB 3CX
·        Vibro-valjak
·        Traktor sa cisternom za crpanje septičkih jama
 
Djelatnosti kojima se ova firma bavi su:
·        Snabdjevanje stanovništva pitkom vodom
·        Odvoz komunalnog otpada i slićne djelatnosti
·        Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
·        Podizanje zgrada (niskogradnja) i
·        Održavanje objekata niskogradnje i njihovih dijelova
·        Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
·        Izgradnja i sanacija putnih komunikacija
·        Izolacioni radovi
·        Postavljanje instalacija za vodu, ventilaciju i hlađenje
·        Fasaderski radovi
·        Ugradnja stolarije
·        Postavljanje podnih i zidnih obloga
·        Farbarski radovi
·        Ostali završni radovi
·        Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem
Bez obzira na radno vrijeme, uposlenici JKP „Prača“ d.o.o. Prača, su na usluzi stanovništvu ove općine 24 sata na dan, 7 dana u sedmici.

Kontakt

Telefon

+387 38 799 100
061/104-721

E-mail

praca@bih.net.ba

Adresa

Magistralni put 46

JU Osnovna škola Prača

Javna ustanova Osnovna škola „ Prača“ Prača nalazi se na području Općine Pale FBIH i u sastavu je Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Njeno školsko područje obuhvata mjesne zajednice Hrenovica i Prača. To je matična – centralana škola te nema područnih škola.

Značajni datumi u historiji Škole:

davne 1957. godine – škola je počela sa radom,
1993. godine, nakon prekida od jedne godine, škola počinje sa radom u ratnim uslovima u područnoj školi na Barama,
mart 1995. godine – školska zgrada u Prači je spaljena,
decembar 1996. godine, škola je obnovljena – nastava započinje u obnovljenoj školskoj zgradi u Prači
2008.godine – škola dobija novo ime koje i sada nosi.
13.maj – Dan škole.

Cjelokupni odgojno – obrazovni proces se odvija u centralnoj školskoj zgradi i njenim pratećim objektima za ukupno 69 učenika, raspoređenih u sedam odjeljenja od I do IX razreda. U razrednoj nastavi su zastupljena dva kombinovana odjeljenja koja čine učenici I i IV razreda, te III i V razreda. Od ukupno 69 učenika, njih 41 koristi usluge prijevoza, jer dolaze iz mjesta udaljenih više od 3 km.
mr.sc. Ajla Subašić – direktorica Škole

Menadžment škole čine mr.sc.Ajla Subašić – direktorica Škole i Dika Halilović – sekretar škole.

Nastavu izvodi ukupno 15 nastavnika razredne i predmetne nastave. U školi djeluje 11 sekcija kroz koje učenici razvijaju svoju kreativnost i vještine. Kroz časove dodatne nastave se učenici pripremaju za Kantonalna takmičenja i ostale smotre i manifestacije. Učenici od III do IX razreda, pored maternjeg jezika, izučavaju engleski jezik, kao prvi strani jeziki, dok učenici od VI do IX razreda izučavaju njemački jezik, kao drugi strani jezik.

Škola ima kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje i Pedagoškim zavodom BPK – a Goražde, Općinom Pale FBIH, OSCE – om i World Vision – om.

Obzirom na relativno mali broj učenika školski prostor osnovne škole može se smatrati optimalnim i kao takav je prilagođen uzrastu učenika i njihovim potrebama. Unutar škole nalazi se osam učionica, kabinet za informatiku, kabinet za biologiju i hemiju, kabinet za tehničku kulturu, školska kuhinja, prostorija za potrebe pedagoga, biblioteka sa čitaonicom, zbornica, dvije kancelarije, kao i dvije pomoćne prostorije.

Kolektiv OŠ “Prača”

Pored navedenog u zgradi se nalaze mokri čvorovi za učenike i nastavnike, te portirnica za pomoćno osoblje. Uz samu školsku zgradu smještena je fiskulturna dvorana sa 500 sjedišta za gledaoce, prostor koji se namjenski koristi za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, duple svlačionice, mokri čvorovi sa duplim kupatililma, kotlovnica i prostorija za ogrjev. U dvorištu Škole nalaze se dva asfaltirana igrališta koja se također koriste za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i drugih vannastavnih i sportskih aktivnosti, kao i drugih manifestacija.
MISIJA ŠKOLE: JU OŠ „PRAČA“ Prača je škola sa tradicijom, ugledom i kvalitetnim stručnim kadrom, prvenstveno usmjerena na odgoj i obrazovanje svakog djeteta bez obzira na nacionalne, kulturne, vjerske, spolne, socijalne i druge pripadnosti i razlike. Spremni smo za inovacije i svaki oblik saradnje sa ljudima dobre volje i namjere. Škola koja podržava svaki oblik različitosti i u kojoj inkluzija prožima nastavne planove i programe. Odgojno – obrazovna ustanova u kojoj nastavno i nenastavno osoblje identificira materijalne resurse, resurse u sebi i svojim kolegama, učenicima, roditeljima i u članovima lokalne zajednice, a koje mogu mobilizirati i iskoristiti za podršku učenju i učešću.
VIZIJA ŠKOLE: Snaga škole se ogleda u zajedničkoj izgradnji demokratskih odnosa u školi te unapređivanju saradnje unutar škole ali i škole u lokalnoj zajednici, jer je škola značajan faktor razvoja sredine.

JAVNO PREDUZEĆE „KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR“ d.o.o. Prača

„KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR“ d.o.o. Prača osnovano je na osnovu odluke Općinskog Vijeća općine Pale – Praća u novembru 1997.godine. Cilj osnivanja ovog preduzeća je ostvarivanje i ispunjavanje potreba stanovnika naše općine na polju informativnog i kulturno – zabavnog karaktera. U svrho gore navedenog organizuju se različite manifestacije kulturnog zabavnog karaktera i obilježavanja značajnih datuma u našoj općini. Jedna od najznačajnih manifestacija  je „Pračansko ljeto“ koje se organizuje svake godine u mjesecu julu i avgustu.

U okviru J.P. KIC-a Prača djeluje radio “Prača”, to je lokalna radio stanica, koja djeluje na prostoru BPK (Bosansko Podrinjski kanton) Goražde i šire (te u RS­-u, Pale, Rogatica, Sokolac, Foča, Višegrad, Čajniče, Rudo), a naše sjedište je u Općini Pale-Prača. Radio Prača je započela sa radom 1997. godine, nakon reintegrcije ove općine u Federaciju Bosne i Hercegovine.

Ime je dobila po mjestu Prača, koja je opet svoje ime dobila po istoimenoj rijeci koja protiče kroz ovo mjesto. Radio Prača, svoj uspješan kontinuitet rada održava od samih početaka, tj.od osnutka do danas, stalnim radom i poboljšanjem, kako kadrovskih, tehničkih, tako i programskih predpostavki za jedno kvalitetno djelovanje u neizvjesnom svijetu medija. Naš program obiluje informativnim, kuturno-zabavnim, edukativnim, marketinškim i sportskim sadržajima. Posjedujemo izvanrednu slušanost na području istočne Bosne i šire, a svoj program emitiramo na frekvencijama 102,6 i 93,1 MHz FM stereo. Signal našeg radija emitiramo sa relejnih mjesta:

Cerice (kod Prače)-102,6 MHz FM i
Uhota brdo (kod Goražda)-93,1 MHz FM

Od 2010.godine program radio Prače može se pratiti i putem interneta na adresi www.radiopraca.ba kao i putem moje TV.

Iako smo mala ekipa, od svega 5 uposlenih (glavni i odgovorni urednik, dva ton- majstora i dva novinara-spikera), postižemo izuzetne rezultate, čemu je najvjerodostojniji svjedok izvanedna slušanost.

Uposleni u ovoj radio stanici na najbolji mogući način, ozbiljno i odgovorno pristupaju svojim radnim zadacima, te su naši slušatelji, uvijek blagovremeno obavješteni o najnovijim dešavanjima na kantonu, zemlji i svijetu. Naša nada je da ćemo još dugo biti dio vašega interesovanja i da ćemo vas još dugo uveseljavati i biti sa vama…

Više o nama možete saznati na našoj web stranici www.radiopraca.ba
Kontakt informacije,
Tele: +387 38 799 106 i +387 38 79 9824
Fax:  + 387 38 799111
Email: kicpraca@bih.net.ba i radiopraca@bih.net.ba
Web: www.radiopraca.ba

Kontakt

Tel: +387 38 799 106, +387 38 799 824
Fax: +387 38 799 111

Himze Sablje 33