Uplate – Depozitni račun

Depozitni račun Općine Pale broj: 1011400078109024, otvoren kod Privredne banke, općina 136, sa pozivom na broj (0000000000), budžetska organizacija (0000000), koja je obračunata u skladu sa članom 2. tarifnim brojem 70. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 13/12 i 12/15)
Vrsta prihoda:
·         
721122 Prihodi od iznajmljivanja imovine – poslovni prostori
721129 Prihodi od iznajmljivanja imovine – stanovi
722131 Općinske administrativne takse
722321 Općinske komunalne takse
722322 Ostale komunalne naknade na istaknutu firmu
722329 Ostale komunalne naknade
722435 Naknada po osnovu prirodne pogodnosti -renta
733436 Naknada po osnovu pregleda građevinskih objekata
722454 Naknada za korištenje državnih šuma
722515 Naknada za korištenje premjera i katastra
722516 Naknada usluga iz oblasti premjera i katastra
722631 Prihodi od pružanja usluga

Uplatnica