NAČELNIK

Almin Ćutuk

Načelnik općine Pale

 

Biografija

Almin (Muhamed) Ćutuk, rođen 1985. godine u Hrenovici, kandidat je ispred Stranke demokratske akcije – SDA za poziciju načelnika Općine Pale.
Osnovnu školu završio je u Prači, a srednju u Goraždu. Nakon završenog srednjeg obrazovanja upisuje Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, gdje diplomira i stiče zvanje Inženjera agronomije. Član je Stranke demokratske akcije od svog punoljetstva, gdje se iskazuje kao vrijedan član Asocijacije mladih. Aktivno se bavio sportom, gdje je osvojio brojna priznanja i nagrade. Određeno vrijeme radio je u struci, gdje je stekao značajno iskustvo i iskazao se kao vrijedan i pouzdan djelatnik.
Godine 2016. na lokalnim izborima, zahvaljujući velikoj podršci građana izabran je u Općinsko vijeće, i protekle četiri godine obnašao je funkciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Pale, gdje je stekao značajno političko iskustvo.
Hrabrost, požrtvovanost, strpljenje, a nadasve poštenje i čestitost, vrline su ovog mladog i perspektivnog čovjeka, koji je ljubav prema rodnoj grudi i domovini Bosni i Hercegovini iskazao brojnim aktivnostima od javnog interesa ne razmišljajući o odlasku, kao mnogi mladi ljudi koji su se odlučili za odlazak iz ruralnih sredina.
Njegova vizija je bolja i perspektivnija općina, dostojanstven život za svakog čovjeka i veće učešće mladih u izgradnji boljeg i pravednijeg društva.
O njegovim kvalitetima najbolje govori velika većina članova SDA koji su mu iskazali povjerenje u kandidaturi za načelnika za predstojeće lokalne izbore.
Živi u Hrenovici, oženjen je i otac jednog djeteta.

Nadležnosti Općinskog načelnika

Općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti:

 • predstavlja i zastupa Općinu,
 • osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,
 • podnosi prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,
 • odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,
 • donosi akte iz svoje nadležnosti,
 • predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,
 • obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
 • provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,
 • utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine,
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,
 • realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim   aktivnostima,
 • odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,
 • brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,
 • sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukom Općinskog vijeća,
 • brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.
Share