Uprava

Služba za civilnu zaštitu, infrastrukturu, razvojno planiranje i upravljanje, okoliš, društvene djelatnosti i mjesne zajednice

Ova služba je odgovorna za nadzor i koordinaciju aktivnosti u vezi s civilnom zaštitom, osiguravajući sigurnost i zaštitu građana u slučaju prirodnih katastrofa, elementarnih nepogoda ili drugih hitnih situacija. Također se bavi infrastrukturnim projektima, razvojnim planiranjem i upravljanjem općinom, očuvanjem okoliša, te koordinacijom društvenih aktivnosti i mjesnih zajednica.

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

Ova služba je zadužena za sve geodetske aktivnosti, uključujući mjerenje i kartiranje zemljišta, vođenje katastra nekretnina i evidentiranje imovinsko-pravnih odnosa. Također se bavi prostornim uređenjem, planiranjem prostora, te upravljanjem komunalnim djelatnostima u općini.

Služba za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju

Ova služba obuhvaća širok spektar djelatnosti. Ona se bavi razvojem i podrškom lokalne privrede, promicanjem ekonomskog rasta i investicija. Također se brine o budžetu i finansijama općine, upravlja boračko-invalidskom i socijalnom zaštitom, te obavlja opće upravne poslove kao što je vođenje matične evidencije.

Sve tri službe imaju ključnu ulogu u osiguravanju funkcionalnosti općine Pale i pružanju usluga građanima. Njihov zajednički rad omogućava učinkovito upravljanje, održavanje infrastrukture, zaštitu stanovništva i podršku razvoju općine u različitim područjima.

Osim navedenih službi, Općina Pale također ima i Stručnu službu Općinskog vijeća Pale. Ova služba pruža stručnu podršku i asistenciju Općinskom vijeću u njihovim zakonodavnim i nadzornim funkcijama. Njihova uloga obuhvaća pripremu sjednica Vijeća, izradu prijedloga odluka, analizu zakonskih propisa i drugih materijala koji se razmatraju na sjednicama.
Stručna služba Općinskog vijeća Pale također je odgovorna za vođenje zapisnika sa sjednica, praćenje implementacije donesenih odluka te komunikaciju s ostalim upravnim tijelima Općine i javnošću.
Njihov rad od velike je važnosti za pravilno funkcioniranje lokalne demokracije i donošenje informiranih odluka u skladu s potrebama i interesima građana. Stručna služba Općinskog vijeća Pale doprinosi transparentnosti i kvalitetnom radu Općinskog vijeća, čime se osigurava dobro upravljanje i napredak Općine Pale.

Legenda pripovijeda o utvrdi nazvanoj Pavlovac koja je i danas poznata pod tim imenom. Prema narodnim predajama, utvrda je bila dom proklete Jerine, žene despota Đurđa Brankovića. Jerina je bila omražena u narodu, a vjerovalo se da je imala nadnaravnu moć da vidi na dvije rijeke, Paljansku Miljacku i rijeku Praču, koje su tekle u suprotnim smjerovima. Jerina je naredila izgradnju utvrde na brdu kako bi imala pregled nad cijelim područjem.
Jerina je zapovijedala iz utvrde, čak je naredila da se rijeka Prača pregradi vunom kako bi uživala u vožnji lađom. Mlijeko i voda su se dovodili u utvrdu iz okolnih sela kroz drvene cijevi. Jerina je bila poznata po svojoj razvratnosti, te su mladići koje je odabrala provodili noć s njom, a potom su bacani s visoke stijene u kanjon rijeke Prače.
Prema legendi, Jerina je uspješno branila grad od turskih osvajača. Turci su opsijedali grad mjesecima, ali Jerina je snabdijevala utvrdu vodom iz Miljacke i hranom iz okolnih planina. Grad se održao sve dok jedan izdajnik iz plemena Golo nije odao tajnu. Napadači su upali u grad, a narod je prokleo izdajnika.
Iako su ove legende dio narodnog predanja, ona su oblik kulturnog naslijeđa i pričaju priču o drevnoj utvrdi Pavlovac i njenoj misterioznoj i moćnoj vladarici, prokletoj Jerini.

Služba za civilnu zaštitu, infrastrukturu, razvojno planiranje i upravljanje, okoliš, društvene djelatnosti i mjesne zajednice

Kontakt

+387 38 799 100

Rukovodioc službe

Aida Crnčalo

U Općinskoj službi za civilnu zaštitu, infrastrukturu, razvojno planiranje i upravljanje, okoliš i društvene djelatnosti te mjesne zajednice obavljaju se različiti poslovi i zadaci. Evo detaljnog opisa navedenih aktivnosti:
Praćenje stanja i provođenje politike: Osoblje prati stanje i provodi utvrđenu politiku u područjima civilne zaštite, razvojnog planiranja, upravljanja razvojem, okoliša i društvenih djelatnosti. Oni osiguravaju da se zakoni, propisi i opći akti primjenjuju i provode.
Zaštita i spašavanje: Organiziraju se, pripremaju i provode mjere zaštite i spašavanja na području Općine. To uključuje aktivnosti za zaštitu stanovništva i imovine tijekom prirodnih i drugih nesreća.
Procjena ugroženosti i planiranje zaštite: Izrađuje se procjena ugroženosti za područje Općine i predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća. Ovo je važno za pripremu i djelovanje u hitnim situacijama.
Unapređenje civilne zaštite: Prati se stanje pripreme za zaštitu i spašavanje te se predlažu mjere za poboljšanje osposobljavanja i organizacije civilne zaštite. Cilj je unaprijediti sposobnosti i pripremljenost za djelovanje u slučaju kriznih situacija.
Obuka građana: Organizira se obuka građana o osobnoj i međusobnoj zaštiti. Građani se educiraju o postupcima u slučaju nesreća i kako se zaštititi.
Operativni centar civilne zaštite: Organizira se i osigurava rad općinskog operativnog centra civilne zaštite. Ovaj centar je ključna točka za upravljanje i koordinaciju aktivnosti u hitnim situacijama.
Izrada prijedloga odluka i akata: Pripremaju se prijedlozi odluka i drugih akata koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće u području razvojnog planiranja i upravljanja razvojem. To uključuje izradu planova i strategija za razvoj Općine.
Razvojna planiranja i upravljanje: Inicira se i koordinira poslove vezane za izradu Strategije razvoja Općine i programiranje razvoja Općine. Osigurava se tehnička i stručna podrška u ovim aktivnostima.
Prikupljanje podataka i praćenje razvoja: Organizira se prikupljanje podataka, analiziranje prikupljenih informacija i priprema informacija o trendovima razvoja u Općini. Prati se realizacija Strategije razvoja Općine i predlažu se mjere za postizanje razvojnih prioriteta.
Koordinacija strateških projekata: Definiraju se poticajni mehanizmi za financiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja Općine. Koordinira se razrada i implementacija strateških projekata identificiranih u Strategiji razvoja.
Monitoring i evaluacija: Koordinira se proces monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja Općine. Vodi se javno dostupna baza podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja.
Javni pozivi i suradnja s investitorima: Prati se javni pozivi potencijalnih investitora, donatora i nadležnih organa za projekte koji doprinose razvoju Općine. Koordinira se suradnja s relevantnim institucijama i organizacijama.
Razvoj planiranje u EU integracijama: Obavljaju se poslovi iz područja razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu europskih integracija.
Javni rad i budžet: Osigurava se usklađenost budžetskog planiranja i programa javnih investicija s razvojnim prioritetima Općine. Uključuje se u izradu Programa javnih investicija Općine i Plana javnih nabavki.
Podrška općinskom načelniku: Priprema se sjednice Stručnog kolegija Općinskog načelnika i prati se realizacija njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika Općinskog načelnika.
Propisi i evidencije: Pripremaju se propisi iz područja civilne zaštite, zaštite i spašavanja te se vodi evidencija o minama, neeksplodiranim ubojitim sredstvima, požarima i drugim nesrećama. Održava se evidencija zaštite i spašavanja sukladno zakonima i propisima.
Obnova infrastrukture: Obavljaju se poslovi obnove i razvoja ratom razrušene infrastrukture u vlasništvu fizičkih i pravnih lica. Saradnja se uspostavlja s humanitarnim organizacijama, ugovaraju se poslovi obnove i vrši nadzor nad izvršenim radovima.
Praćenje stanja u društvenim područjima: Prati se stanje u područjima zdravstva, kulture, sporta i mjesnih zajednica. Osigurava se planiranje i nadzor nad izgradnjom komunalne i stambene infrastrukture.
Zaštita okoliša: Obavljaju se poslovi zaštite okoliša, prikupljanje, sređivanje i obrada podataka iz ove oblasti. Vrši se nadzor nad zaštićenim kulturno-istorijskim spomenicima.
Suradnja s organizacijama: Saradnja se uspostavlja s nevladinim organizacijama i udruženjima iz područja nauke, kulture i sporta.
Socijalne djelatnosti: Provode se mjere i poslovi iz područja društvenih djelatnosti. Vrši se nadzor nad radom udruga osnovanih na području Općine.
Ostali poslovi: Obavljaju se i drugi poslovi koji se stavljaju u nadležnost Službe.

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

Kontakt

+387 38 799 100

Rukovodioc službe

Mujo Čamdžić – dipl.pravnik

U okviru Općinske službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, obavljaju se različiti poslovi i zadaci u skladu s utvrđenom politikom i zakonskim propisima. Služba ima ključnu ulogu u provođenju zakona i propisa te osiguravanju usklađenosti s općim aktima u području geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i prostornog uređenja. Također, Služba ima ovlasti rješavanja upravnih stvari u prvostepenom postupku u pitanjima iz njezine nadležnosti.
Jedan od važnih zadataka Službe je priprema i provođenje planskih akata kao što su urbanistički planovi, regulacioni planovi, urbanistički projekti i planovi parcelacije. Ovi planski dokumenti igraju ključnu ulogu u definiranju prostornog razvoja Općine i usklađivanju građevinskih aktivnosti s propisima.
Služba također ima odgovornost za praćenje financijskih aspekata povezanih s poslovima iz njezine nadležnosti te osiguravanje ubiranja i realizacije budžetskih sredstava. Ovo uključuje statističku obradu podataka o poslovima iz područja prostornog uređenja i građenja, kao i analitičko praćenje stanja i kretanja u tim sektorima.
U sklopu svojih ovlasti, Služba sudjeluje u izradi propisa i drugih akata koje donose nadležne institucije kao što su Općinsko vijeće i Općinski načelnik. Također, aktivno se uključuje u procese razvojnog planiranja i upravljanja razvojem prema nadležnostima Službe. Sudjeluje u izradi i provođenju Strategije razvoja Općine, akcijskog plana za implementaciju Strategije, trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada te godišnjeg izvještaja o radu općinskog organa uprave.
Služba ima važnu ulogu u geodetskim poslovima, kao što su održavanje premjera katastra zemljišta i nekretnina, održavanje katastra komunalnih uređaja, te vršenje geodetskih snimanja i priprema podataka za nadležne organe i korisnike. Također, obavlja poslove vezane uz vođenje evidencije o nekretninama, izdavanje uvjerenja, izvoda i kopija podataka, te sudjeluje u upravnim postupcima koji se odnose na imovinsko-pravne odnose.
Kroz svoje aktivnosti, Općinska služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost pridonosi efikasnom upravljanju prostorom, razvoju lokalne zajednice i osiguravanju transparentnosti i pravilnosti u imovinsko-pravnim odnosima.

Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i komunalnu djelatnost

Kontakt

+387 38 799 100

Šef odsjeka

Haris Ramić

Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i komunalnu djelatnost obavlja širok spektar zadataka koji se odnose na geodetske poslove, održavanje katastra zemljišta i nekretnina, kao i katastra komunalnih uređaja. Također sudjeluje u procesima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, te prati i nadzire geodetsko snimanje komunalnih uređaja. Ovaj odsjek izdaje različite dokumente, poput posjedovnih listova, katastarsko-knjižnih uložaka i kopija katastarskih planova. Također se bavi provođenjem promjena u katastru, izdavanjem uvjerenja o formiranju građevinskih parcela i evidenciji upisanih posjednika. Osim toga, obavlja poslove poput praćenja i snimanja tehničkih promjena na zemljištu i objektima, formiranja građevinskih parcela u skladu s urbanističkim i prostornim planovima, te obnove uništenih međašnih oznaka. Odsjek također održava digitalnu bazu katastra nekretnina, provodi digitalizaciju arhive, te vrši usklađivanje podataka između katastra nekretnina i gruntovnice. Također se bavi utvrđivanjem komunalnih naknada, vođenjem evidencije o objektima za odmor i rekreaciju, te evidencijom o ulicama i kućnim brojevima. Uz sve to, obavlja i druge upravne i stručne poslove propisane zakonom i propisima.


Općinska služba za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju

Kontakt

+387 38 799 100

Rukovodioc službe

Hamdo Selimbegović

U Općinskoj službi za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju obavljaju se različiti poslovi i zadaci u skladu s nadležnostima Službe. Ti poslovi uključuju praćenje stanja i provođenje politike te osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u području privrede, finansija, boračko-invalidske i socijalne zaštite, opće uprave, poljoprivrede i vodoprivrede, kao i ostalih djelatnosti iz nadležnosti organizacionih jedinica općinskog organa uprave koje se odnose na opću upravu. Služba također obavlja druge nadležnosti utvrđene zakonom koje su unutar njenog djelokruga.
U okviru svojih nadležnosti, Služba sudjeluje u poslovima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, osiguravajući usklađenost razvojnog i budžetskog planiranja. Također sudjeluje u izradi, provedbi, izvještavanju i evaluaciji Strategije razvoja Općine, kao i izradi i provedbi akcijskog plana za implementaciju Strategije. Služba također sudjeluje u izradi trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu općinskog organa uprave, te u izradi trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Službe.
Služba pruža podršku potencijalnim investitorima i postojećim privrednicima, poboljšavajući uvjete poslovanja i stvarajući mogućnosti za nova ulaganja. Također informira o raspoloživim programima podrške i poticajima te surađuje s privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinirajući njihove aktivnosti i potičući javno-privatno partnerstvo. Promovira općinu Pale kao povoljno mjesto za ulaganje, poslovanje i život.
Uz to, Služba nadzire rad javnih ustanova, javnih i drugih poduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Općina, u skladu sa zakonom, te izvještava Općinskog načelnika i Općinsko vijeće. Također se bavi promocijom programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, osiguravajući sredstva za njihovu realizaciju putem animiranja potencijalnih investitora i drugih aktivnosti.
Služba također ima ulogu praćenja stanja u područjima koja su u njenoj nadležnosti, brine o razvoju turističkih resursa Općine i vodi evidenciju te izrađuje potrebnu dokumentaciju iz područja privrede i poljoprivrede te prati njihovu realizaciju.
U području budžeta, finansija i računovodstva, Služba izrađuje prijedloge planova, analize, izvještaje i druge materijale, vodi evidencije i knjige te obavlja obračune i plaćanja. Također izrađuje nacrte ugovora i prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama te obavlja poslove vezane za održavanje zgrade Općine i instalacija, portiražu, zaštitu objekta i ljudi, kao i poslove javne nabave.
U području matične evidencije, Služba vodi evidenciju o građanskim stanjima, izdaje izvode iz matičnih knjiga te provodi potrebne radnje za zaključivanje braka. Također obavlja poslove poput ovjeravanja kopija i potpisa, vođenja pisarnice i arhive te provođenja pasivne registracije birača.
Napomena: Navedeni tekst je generički opis poslova koji se obavljaju u Općinskoj službi za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju. Detalji i specifičnosti mogu varirati ovisno o konkretnim propisima, pravilima i procedurama u vašoj općini.

Odsjek za trezor i budžet

Kontakt

+387 38 799 100

Šef odsjeka

Abida Aganović

U okviru Općinske službe za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju osniva se jedna unutrašnja organizacija – Odsjek za trezor i budžet. U Odsjeku za budžet i trezor obavljaju se sljedeći poslovi: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti budžeta i finansija, vođenje propisane evidencije, izdavanje uvjerenja, izrada nacrta i prijedloga budžeta, opšteg bilansa sredstava, učestvovanje u poslovima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, naročito u obezbjeđivanju usklađenosti razvojnog i budžetskog planiranja, praćenje izvršenja budžeta, obavljanje poslova finansijsko-materijalnog poslovanja Općine, izrada finansijskih planova i završnih računa budžeta, vršenje obrade materijalno-finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu, vršenje obrade ličnih primanja radnika općinskih službi, obavljanje poslova fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe, vršenje nadzora nad utroškom sredstava budžeta korisnika, obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti, analiziranje postojećih izvora budžetskih prihoda i pronalaženje novih izvora istih, analiziranje budžetskih rashoda i iniciranje promjena po tom pitanju.