VIJEĆE

Predsjedavajući:

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

E-mail: ovpraca@gmail.com

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Statuta Općine Pale:

 • donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
 • donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 • donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
 • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 • donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
 • imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
 • osniva stručnu službu Općinskog vijeća;
 • osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;
 • razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
 • ocjenjuje rad ustanova i kvalitete usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za  unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama       stanovništva i  mogućnostima Općine;
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
 • donosi Poslovnik o svome radu;
 • donosi plan odbrane Općine i svoj plan odbrane;
 • utvrđuje koeficijente za obračun plaća za: Općinskog načelnika, Predsjedavajućem Općinskog vijeća, državne službenike i namještenike u Općinskom organu državne službe i Stručnoj službi Općinskog vijeća, općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca i državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;
 • te obavljanja i druge poslove utvrđene zakonom.

Općinski vijećnik je predstavnik svih građana Općine u vijeću sa mandatom, pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, Izbornim zakonom BiH i Statutom Općine.
U ostvarivanju svoji prava i dužnosti vijećnik ima pravo:

 • da prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela čiji je član, te da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
 • da podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, kao i inicijative za donošenje i izmjene Općinskih propisa i općih akata,
 • da pokreće raspravu o provođenju utvrđene politike Općinskog vijeća i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, te daje prijedloge za unaprjeđenije rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • da postavlja vijećnička pitanja, i podnosi inicijative koje se odnose na rad Općinskog načelnika i Općinskim službama u izvršavanju Zakona, drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, kao i na rad Institucija koje imaju javna ovlaštenja,
 • da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela, Općinskog načelnika i Općinskih službi, kao i na rad Institucija koje imaju javna ovlaštenja,
 • da, u svom radu i obavljanju dužnosti, koristi uslugu i pomoć od sekretara Općinskog vijeća i Općinskih službi,
 • da sudjeluje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Općinskom vijeću, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi Općinsko vijeće,
 • da izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga, povjeri Općinsko vijeće ili radno tijelo čiji je član.

Stalna radna tijela:

Za pripremanje i razmatranje materijala iz svoje nadležnosti koji su u prijedlogu dnevnog reda zakazane sjednice Općinskog vijeća i za stručnu obradu, praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, shodno Zakonu i Statutu obrazuju se stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća.

Stalna radna tijela daju mišljenja i donose Zaključke u vezi razmatranja materijala koji su tema dnevnog reda sjednice i daju prijedloge za rješavanje određenih problema iz svoje nadležnosti. Općinsko vijeće Pale FBiH ima sljedeća stalna radna tijela:

 • Komisija za izbor i imenovanje, predstavke i pritužbe,
 • Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama,
 • Komisija za odlikovanja i priznanja,
 • Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca,
 • Komisija za Statut i propise i mandatsko-imunitetska pitanja,
 • Komisija za budžet,
 • Komisija za jednakopravnost spolova,
 • Etička Komisija časti.

Nadležnosti stalnih radnih tijela definisane su Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Obavještenja za javnost

POZIV ZA TRIDESET DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE

POZIV ZA SJEDNICU KOLEGIJA OV PALE

ODRŽANA TRIDESET PRVA SJEDNICA OV PALE FBIH

POZIV ZA XXXI (TRIDESET PRVU) SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE

Čestika pvodom međunarodnog praznika rada

Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale

Održana trideseta sjednica OV Pale FBiH

Zakazan termin održavanja 30. redovne sjednice OV Pale

Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale

Održana dvadeset deveta sjednica OV Pale FBiH

Share