Vijeće

Predsjedavajući

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

Tel: +387 799 100

E-mail: ovpraca@gmail.com

Sekretar OV Pale

Mujo Čamdžić – dipl.pravnik

mujo_camdzic@hotmail.com

Telefon: 038/799-100

O vijeću

Općinsko vijeće Općine Pale, u skladu sa zakonima i statutom, obavlja svoje nadležnosti s ciljem uređivanja i vođenja lokalne samouprave. Vijeće donosi odluke i opće akte kojima se reguliraju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine. Također, donose Statut Općine, budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta te odluke o privremenom financiranju.

Jedna od važnih zadaća Općinskog vijeća je utvrđivanje općinske politike unutar nadležnosti Općine te praćenje njenog ostvarivanja. Vijeće donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, kao i provedbene planove, uključujući zoniranje. Također, donose propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom.
Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine, o zaduživanju Općine te o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva također spadaju u nadležnost Općinskog vijeća. Vijeće donosi i odluke o organizaciji mjesne samouprave, nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta te o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja.

Općinsko vijeće ima ovlasti i za donošenje odluka o proglašenju praznika Općine, dodjeli priznanja i nagrada te raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica. Također, bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, osniva radna tijela te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama.

U svrhu obavljanja svojih zadaća, Općinsko vijeće osniva stručnu službu Općinskog vijeća te preduzeća, ustanove i druga pravna lica koja obavljaju djelatnosti od interesa za Općinu. Također, vijeće razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika te pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika.

Općinski vijećnici, kao predstavnici građana Općine, imaju pravo prisustvovati sjednicama vijeća, sudjelovati u radu i odlučivanju te podnositi prijedloge i inicijative za propise i akte iz nadležnosti Općinskog vijeća. Također, imaju pravo postavljati vijećnička pitanja, sudjelovati u obavještavanju građana o odlukama vijeća i obavljati druge zadatke povjerene im od strane vijeća.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća, Komisija za izbor i imenovanje, predstavke i pritužbe, Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama, Komisija za odlikovanja i priznanja, Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca, Komisija za Statut i propise i mandatsko-imunitetska pitanja, Komisija za budžet, Komisija za jednakopravnost spolova i Etička Komisija časti, obavljaju stručnu obradu i praćenje pitanja iz nadležnosti vijeća. Ona daju mišljenja, donose zaključke i predlažu rješenja za probleme iz svoje nadležnosti.

Općinsko vijeće Općine Pale nastoji osigurati transparentno i odgovorno upravljanje, te unaprijediti kvalitetu života stanovnika Općine putem donošenja relevantnih odluka i provođenja potrebnih aktivnosti.

Legenda pripovijeda o utvrdi nazvanoj Pavlovac koja je i danas poznata pod tim imenom. Prema narodnim predajama, utvrda je bila dom proklete Jerine, žene despota Đurđa Brankovića. Jerina je bila omražena u narodu, a vjerovalo se da je imala nadnaravnu moć da vidi na dvije rijeke, Paljansku Miljacku i rijeku Praču, koje su tekle u suprotnim smjerovima. Jerina je naredila izgradnju utvrde na brdu kako bi imala pregled nad cijelim područjem.
Jerina je zapovijedala iz utvrde, čak je naredila da se rijeka Prača pregradi vunom kako bi uživala u vožnji lađom. Mlijeko i voda su se dovodili u utvrdu iz okolnih sela kroz drvene cijevi. Jerina je bila poznata po svojoj razvratnosti, te su mladići koje je odabrala provodili noć s njom, a potom su bacani s visoke stijene u kanjon rijeke Prače.
Prema legendi, Jerina je uspješno branila grad od turskih osvajača. Turci su opsijedali grad mjesecima, ali Jerina je snabdijevala utvrdu vodom iz Miljacke i hranom iz okolnih planina. Grad se održao sve dok jedan izdajnik iz plemena Golo nije odao tajnu. Napadači su upali u grad, a narod je prokleo izdajnika.
Iako su ove legende dio narodnog predanja, ona su oblik kulturnog naslijeđa i pričaju priču o drevnoj utvrdi Pavlovac i njenoj misterioznoj i moćnoj vladarici, prokletoj Jerini.

Vijećnici

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ime i prezime: Senad Mutapčić
Rođen: 15.06.1993.
Adresa stanovanja: Halila Ligate, Prača
Kontakt telefon: 061/963-401
E-mail: senadmutapcic@hotmail.com
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Magistar mašinstva
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)
 
Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća
Ime i prezime: Aljo Sprečo
Rođen: 13.02.1961.
Adresa stanovanja: Seje Bajramovića 13, Hrenovica
Kontakt telefon: 064/4281102
E-mail: //
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Mehaničar
Mjesto zaposlenja: Penzioner
Nacionalnost: Ostali
Stranačka pripadnost: Pokret Most 21

Ime i prezime: Nedžad Drugovac
Rođen: 13.12.1969.
Adresa stanovanja: Prača
Kontakt telefon: 061/265-579
E-mail: //
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Mjesto zaposlenja: J.P. “ BPŠ” d.o.o. Goražde
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)
 
Ime i prezime: Neira Škulj
Rođena: 16.03.1994.
Adresa stanovanja: Himze Sablje 11, Prača
Kontakt telefon: 061/916-736
E-mail: neiraa.drakovac@gmail.com
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Frizer
Mjesto zaposlenja: Nezaposlena
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)
 
Ime i prezime: Ekrem Sipović
Rođen: 02.06.1964.
Adresa stanovanja: Hrenovica
Kontakt telefon: 061/106-326
E-mail: //
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Trgovac
Mjesto zaposlenja: TR “ Samćo” Hrenovica
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije ( SDA)


Ime i prezime: Fahrudin Mulić
Rođen: 16.01.1990.
Adresa stanovanja: Komrani 22
Kontakt telefon: 062/500-905
E-mail:
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Šumarski tehničar
Mjesto zaposlenja: Nezaposlen
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske dkcije ( SDA)


Ime i prezime: Elvedina Prljača
Rođena: 20.06.2000.
Adresa stanovanja: Edina Prljače bb, Prača
Kontakt telefon: 060/3299623
E-mail://
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Studentica
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske dkcije ( SDA)
 
Ime i prezime: Mirnes Ćutuk
Rođen: 08.04.1994.
Adresa stanovanja: Alije Prazine bb, Hrenovica
Kontakt telefon: 062/769-508
E-mail: mirnes_cutuk@yahoo.com
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Magistar mašinstva
Mjesto zaposlenja: EDELSTAHL-PROKROM doo
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BIH (SDP)
 
Ime i prezime: Ilmana Imširović
Rođena: 04.03.2000.
Adresa stanovanja: Hrenovačkog bataljona 15, Hrenovica
Kontakt telefon: //
E-mail: ilmanaimsirovic.sdp@gmail.com
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Studentica
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BIH (SDP)
 
Ime i prezime: Fatima Bujak
Rođena: 15.11.1977.
Adresa stanovanja: Turkovići bb, Hrenovica
Kontakt telefon: 061/066-716
E-mail: //
Stručna sprema: VSS
Zanimanje: Dipl.ecc
Mjesto zaposlenja: MUP BPK
Nacionalnost: Bošnjakinja
Stranačka pripadnost: BH Demokrati – Džebrail Bajramović
 
Ime i prezime: Haris Radača
Rođen: 31.07.1985.
Adresa stanovanja: Rasima Prljače 26, Prača
Kontakt telefon: 061/331-943
E-mail: haris.radaca@gmail.com
Stručna sprema: SSS
Zanimanje: Aviomehaničar
Mjesto zaposlenja: //
Nacionalnost: Bošnjak
Stranačka pripadnost: Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA)