01 ZAKLJUCAK o usvajanju ZAPISNIKA sa 17 I 18 SJEDNICE OV