01 ZAKLJUCAK o usvajanju ZAPISNIKA sa 19 SJEDNICE OV