OGLAS o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Prača Gornja

                            

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, “Službeni list RBiH” broj: 4/93 i 13/94 i „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 61/22), člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH, broj: 92/16“) i član 92. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.O. Prača Gornja imenovana Rješenjem Općinskog vijeća Pale, broj: 02-04-218/23 od 04.12.2023. godine (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 14/23), objavljuje sljedeći

O G L A S

o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Prača Gornja

1. U mjestu Prača, u zgradi Općine Pale, ulica Himze Sablje ber.33, dana 25. 03. 2023. 2024. godine, započet  će  postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Prača Gornja.

2. Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

3. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Prača Gornja da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

4. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Prača Gornja  dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

5. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti  Izvod iz Matične knjige rođenih.

6. Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Općine Pale

7. Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                       Čamdžić Mujo