Data saglasnost na potpisivanje ugovora za izvođenje radova na termoizolaciji kosog krova na objektu JU OŠ „Prača“

Na današnjoj sjednici Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na termoizolaciji kosog krova objekta JU OŠ „Prača“ Prača. Vrijednost projekta je 78.962,52 KM bez PDV-a a obaveze predviđene ugovorom trebale bi se okončati u roku od 30 dana počev od dana uvođenja izvođača u posao.

S ciljem izrade studije ekonomske opravdanosti izgradnje vodovodnog sistema tunel Hranjen- Goražde i usluge izrade hidrološke podloge tunela Hranjen data je saglasnost na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju ovih projekata. Izrada studija povjerena je firmi SENDO d.o.o. koja će u narednom periodu nastojati da kroz ova dva dokumenta predoči ekonomsku opravdanost kao i uslugu izrade hidrološke podloge tunela Hranjen.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu primljena je k znaju informacija o podnesenom Pismu namjere privrednog društva Skill d.o.o. za uzimanje na korištenje dijela objekata u bivšoj kasrni „Goražde 1“, s ciljem ostvarenja poslovne saradnje i privrednog razvoja.

Također, Ministarstvu privrede data je saglasnost na Odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Odobrena novčana sredstva u iznosu od 7.700 KM usmjerena će biti za podsticaj proizvodnji žitarica i ljekovitog bilja SPP, SPO, ZZ, DOO i fizička lica- jesenja sjetva 2022. godina.

Na današnoj održanoj sjednici data je saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za isplatu novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Odobreni iznos od 30.000 KM namjenjen je za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja javne ustanove, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde te regulisanja obaveza po Sporazumu između JU i Porezne uprave FBiH o plaćanju obaveza po osnovu duga javnih prihoda.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu BPK-a Goražde. Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH i Općini Pale u FBiH će biti odobreni tekući transferi u iznosu od po 23.000 KM. Vlada BPK Goražde na današnoj održanoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Odluku o isplati novčanih sredstava za isplatu treće rate studentskih stipendija za studijsku 2022/2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost o odobravanju četvrtog i petog dijela od ukupno dvanaest dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 12.200 KM. Ovom Ministarstvu saglasnost je data i na Odluku o isplati novčanih sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde. Za dodatne programe izdvojena su finasijska sredstva u ukupnom iznosu od 14.000 KM.

Do kraja zasjedanja Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Plan i program Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2023. godinu te primila k znanju informaciju o sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za period 01.05-31.05.2023. godine.