J A V N I  O G L A S – za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima i njihovih zamjenika

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
OPĆINA PALE
Općinska izborna komisija
Broj: OIK – 12/24
Prača, 13.05.2022. godine

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20,28/22,51/22, 67/22 i 24/24), a u vezi s članom 26. Pravilnika o imenovanju i razrješenju biračkih odbora za Lokalne izbore  u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. godine općinska izborna komisija Pale F BiH raspisuje

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima i njihovih zamjenika

I.          Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima i njihovih zamjenika

II.   Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :

1.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4.  koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim izborima ili  posljednjim lokalnim izborima;  

5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

da ima prebivalište na području Općine Pale F BiH i da je upisan u izvod iz Centralnog         biračkog spiska  za biračko mjesto na koje se imenuje,

– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručne spreme,

– da mu nije izrečena sankcija Centralne izborne komisije,

III.  Potrebna dokumentacija:

1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV.  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Pale, na internet-stranici Općine i Radio Prača.

V.   Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Pale.

VI.  Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije ili na internet- stranici Općine.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska izborna komisija Pale,

Ul. Himze Sablje  33

73290 Prača

„Prijava na javni oglas za za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima i njihovih zamjenika – ne otvarati“.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik OIK

 Čamdžić Mujo