JAVNI POZIV ZA EKONOMSKU PODRŠKU RANJIVIM GRUPAMA NA TRŽIŠTU RADA ZA 2023 i 2024. GODINU

Dokumenti

Općina Pale u Federaciji BiH u saradnji sa Caritasom Švicarske u BiH  poziva sve zainteresirane koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti posao da se prijave za učešće u programu podrške ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2023 i 2024. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u Budžetu Općine Pale za 2023 i 2024. godinu sa pozicije 614 200- Grantovi pojedincima.

Program se posebno fokusira na ranjive kategorije stanovništva, kao što su stanovnici koji žive u izolovanim ruralnim područjima, mladi, nekvalifikovani ili domaćinstva sa samohranim roditeljima.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Pale

Podrška uključuje:

 • Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“. Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 • Podrška pri osnivanju i unapređenju biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje/unaprijeđenje biznisa koji će dobiti podršku kroz: 

 • Grant sredstva za nabavku opreme za rad
 • Savjetodavna i stručna podrška,
 • Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima iznosi 40.800,00 KM.  

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana. 

Pravo prijave na javni poziv imaju fizička i pravna lica sa područja Općine Pale u Federaciji BiH.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

 • Nezaposlene žene, bez obzira na dob
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina
 • Nezaposlene osobe sa invaliditetom
 • Domaćinstva sa jednim roditeljem (nepotpune porodice sa maloljetnom djecom)
 • Domaćinstva sa više od 1 nezaposlenog člana
 • Osobe sa Zavoda za zapošljavanje kojima je preostalo 3-5 godina za sticanje prava na penziju
 • Teže zapošljive osobe ( starosti između 50 i 65 godina)
 • Pripadnici nacionalnih manjina
 • Višečlana domaćinstva  čija ukupna mjesećna primanja ne prelaze iznos jedne prosječne plaće u Federaciji BiH.

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

 • prijave koje nisu u u skladu sa zakonom,
 • prijave koje podrazumijevaju aktivnosti u sivoj/crnoj zoni,
 • prijave u kojima je nejasno gdje i kako se nabavljaju sirovine ,
 • prijave koje su već podržane drugih donatora,
 • prijeve koje se odnose na ugostiteljski sektor,
 • te aktivnosti: opremanje apartmana ili kuća za turiste,
 • kao i prijave koje zahtijevaju režijske troškove (renta/režije/plate) će automatksi biti isključeni

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:

 • Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti ili unaprijediti vlastiti biznis
 • Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog posla
 • Poziv je otvoren za dvije kategorije: domaćinstva i biznisi

Obuke će biti realizovane u ciklusima i grupama, zavisno od prijave kandidata (max. 15 kandidata u jednoj grupi) u periodu 22.11.2023. godine do 29.11.2023. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 23.11.2023. godine u terminima od 14,00 do 16,00 sati. Svi zainteresirani kandidati su obavezni prisustvovati obukama uz predhodnu konsultaciju sa nadležnom Službom oko usaglašavanja s terminom obuke.  

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Prijavni obrazac  sa formom biznis plana  može se već od 23.11.2023. godine preuzeti na službenoj stranici www.praca.ba ili  lično u prostorijama Općine, kancelarija br.5. Prijavni obrazac je obavezujući i istim se potvrđuje ispunjavanje kriterija, kao i potrebna dokumentacija  za apliciranje na Javni poziv. Aplikanti zahtjeve-prijave podnose u zatvorenoj koverti na protokol Općine Pale ili putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Pale FBIH

Ulica:  Himze Sablje br.33

Sa naznakom “Podnošenje prijava za ostvarivanje podrške

po Programu  utroška sredstava iz Budžeta Općine Pale za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2023 i 2024. godinu“ –  Ne otvaraj”

(Na poleđini koverte navesti naziv podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni poziv je otvoren od 22.11.2023. godine do 29.11.2023. godine do 16,00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici Općine Pale www.praca.ba ,  na Oglasnoj ploči Općine Pale i lokalnom radiju Prača.

Općina zadržava pravo kontrole namjenskog utroška dodjeljenih sredstava.