POZIV ZA SJEDNICU KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA PALE 19.07.2023. GODINE

DATUM: 12.07.2023. godine

VRIJEME: 10:00 sati

MJESTO: Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)


D N E V N I     R E D

  1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 34. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
  • Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

1.     Uvjerenje i odluka o prestanku i dodjeli mandata,
2.     Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća,
3.     Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 21. avgusta – Dana pogibije Rasima Prljače,
4.     Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 22. avgusta – Dana pogibije Kemala „Keme“ Hrve,
5.     Prijedlog Rješenja o imenovanju Organizacionog odbora povodom 27. septembra – Dana Općine Pale i oslobođenja mjesne zajednice Hrenovica,
6.     Informacija o radu  JP Kulturno informativni centar Prača za period januar-juni 2023. godine,
7.     Informacija o broju i strukturi nezaposlenih u 2023. godini na području Općine Pale,
8.     Informacija o ostvarenim finansijskim efektima po dodijeljenim koncesijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim osvrtom na Općinu Pale za 2022. godinu.

Materijali koji imaju rok dostave do 17.07.2023. godine su:

1.     Prijedlog Zaključka o usvajanju dokumenta okvirnog budžeta Općine Pale 2024.-2026. godina,
2.     Informacija o radu Općinske služba za privredu, budžet, finansije, boračko- invalidsku i socijalnu zaštitu,  opću  upravu i matičnu evidenciju za period januar-juni 2023. godine,
3.     Informacija o radu Općinske služba za  geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina,   prostorno uređenje i komunalnu djelatnost za period januar-juni 2023. godine,
4.     Informacija o radu JU Dom zdravlja Prača  za period januar-juni 2023. godine,
5.     Informacija o radu  JKP “Prača” za period januar-juni 2023. godine,

Materijali koji su skinuti sa dnevnog reda 33. sjednice i/ili materijali koji kasne su:

1.     Informacija o stanju i servisiranju mobilne, fiksne mreže i 3g bazne stanice na području Općine Pale (materijal koji kasni, Zahtjev broj: 02-04-88/23 od 10.05.2023. godine),.
2.     Informacija o planiranim, započetim i okončanim kapitalnim projektima na području Općine Pale (materijal skinut sa dnevnog reda 33. sjednice, Zahtjev broj: 02-04-111/23 od 08.06.2023. godine).

Napomena:

Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

NAPOMENA:

Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Prilog:

PREDSJEDAVAJUĆI

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.