JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  

Na osnovu člana 23  Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj 49/05 i 103/21), člana 56. Pravilnika o unutrašnjoj rganizaciji  Jedinstvenog organa uprave Općine Pale  broj: 01-02-128/23 od 25.04.2023.godine, Općinski načelnik o b j a v l j u je                                                      

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika  u radni odnos

na neodređeno vrijeme  

I. Naziv radnog mjesta                                                                                                 

Referent za pisarnicu i arhivu ………………………………………………………..1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

 • prima zahtjeve i poštu građana i pravnih lica po svim osnovama i izdaje potvrdu o prijemu podneska,
 • informiše stranke o postupku i potrebnim dokumentima koje su dužni priložiti uz zahtjev,
 • kontroliše da li su uplaćene propisane takse prema vrsti zahtjeva u skladu sa propisanim   administrativnim taksama i vrši naplatu AT,
 • zavodi predmete u dostavne knjige i dostavlja ih službama,
 • stavlja otisak prijemnog štambilja na primljene zahtjeve i druga akta, upisuje osnovni    kvalifikacioni broj zavisno od sadržaja materijala koji se u aktu zahtjeva ili obrađuje,
 • vrši upis upravnih predmeta i akata u upisnik prvostepenih upravnih predmeta i akata i upisnik drugostepenih upravnih predmeta,
 • daje sve potrebne podatke o kretanju predmeta službenicima općinskog organa uprave i podnosiocima zahtjeva,
 • uporedo sa vođenjem osnovne evidencije vrši unos svih podataka iz evidencije u računar,
 • vrši razvođenje akata i predmeta kroz odgovarajuće knjige evidencije po uputama obrađivača predmeta,
 • vrši upis predmeta u djelovodnik predmeta i akata,
 • kontroliše finalnu ispravnost, pismena, spremnost za otpremu i arhiviranje,
 • vrši popunjavanje koverata i dostavnica, pakovanja akata, zavođenje predmeta i akata i     preporučenih pošiljki u knjigu za otpremu pošte,
 • razvrstava predmete po godinama i kvalifikacionim znacima sa grupisanjem u utvrđenu fasciklu,
 • vodi arhivsku knjigu, održava i brine o urednosti arhivske građe i materijala i lično je odgovoran za čuvanje arhivske građe koja se odlaže po završetku godine,
 • vrši upis predmeta u interne dostavne knjige i iste dostavlja rukovodiocima Službi,
 • razdužuje riješene predmete kroz interne dostavne knjige,
 • vrši ulaganje arhiviranih predmeta po klasifikaciji, rednom broju i roku čuvanja,
 • izdaje na revers predmete iz arhive,
 • obavlja i sve druge poslove vezane za čuvanje i rukovanje arhivske građe,
 • po potrebi vrši zamjenu odsutnih uposlenih za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja i slično,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćniku Općinskog načelnika i istom je odgovoran za svoj rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: IV stepen stručne spreme, društveni ili tehnički smjer, položen stručni ispit, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva nakon završene SSS, poznavanje rada na računaru.

II. Naziv radnog mjesta

Referent za budžet, materijalno i finansijsko knjigovodstvo,  obračun plaća, likvidator za obaveze i blagajnik …………………………………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

 • učestvuje u izradi nacrta, prednacrta, odluka o izmjenama i dopunama budžeta i prijedlog budžeta općinskog organa uprave,
 • prati izvršenje budžeta tokom cijele godine,
 • vrši unos podataka i obradu istih vezanih za periodične i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta,
 • učestvuje u izradi svih akata ove Službe,
 • vrši unos podataka za izradu analiza vezanih za prihode i rashode budžeta,
 • obavlja  potrebne poslove vezane za likvidaciju,
 • kompletira fakture i druga dokumenta sa posebnim prilozima, kontroliše fakture i podnosi ih na ovjeru,
 • obračunava plaće i naknade, kao i poreze i doprinose na plaće i druge naknade,
 • odgovara za tačan i blagovremen obračun plaća i drugih naknada,
 • vrši knjigovodstveno – finansijske i računovodstveno – materijalne poslove za potrebe općinskog organa uprave, mjesnih zajednica, javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Pale i udruženja građana registrovanih na području Općine Pale,
 • podiže novac sa žiro računa i vrši isplate plaća i drugih primanja po osnovu rada uposlenih državnih službenika i namještenika,
 • vrši naplatu taksi i drugih usluga od općinskih službi u gotovini i iste polaže na žiro račun,
 • vrši obradu podataka za izradu informacija i izvještaja,
 • vodi evidenciju nabavke stalnih sredstava i sitnog inventara,
 • prati primjenu zakonskih propisa,
 • izvještaj o svom radu podnosi pomoćniku Općinskog načelnika,
 • snosi punu, ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova,
 • odgovara za ažurno i kvalitetno obavljanje povjerenih poslova
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i istom je odgovoran za svoj rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: SSS/IV ekonomska, gimnazija položen stručni ispit, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva nakon završene SSS, poznavanje rada na računaru.

III. Naziv radnog mjesta

Referent za administrativne  poslove Općinskog načelnika….………………………..1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

 • obavlja poslove tehničkog sekretara za potrebe Općinskog načelnika,
 • vrši najavu stranaka i drugih lica u dogovoru sa Općinskim načelnikom,
 • vrši prijem i otpremu obične i povjerljive pošte i dostavlja ih nadležnim organima i pojedincima,
 • obavještava pomoćnike Općinskog načelnika o promjenama i događajima koji se dešavaju u toku rada,
 • vrši zavođenje svih akata u odgovarajuće knjige i vrši eksternu i internu otpremu pošte iz nadležnosti Kabineta Općinskog načelnika,
 • obavlja administrativno – tehničke poslove za potrebe Općinskog načelnika,
 • odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova,
 • o svom radu podnosi izvještaje Općinskom načelniku,
 • odgovoran je za provođenje propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i istom je odgovoran za svoj rad.

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: SSS/IV gimnazija, upravna ili ekonomska, položen stručni ispit, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci nakon završene SSS, poznavanje rada na računaru.

IV. Naziv radnog mjesta

Referent za administrativno-tehničke komunalne poslove i naknade …………… 1 (jedan) izvršilac

OPIS POSLOVA:

 • vodi administrativne – tehničke poslove u Službi,
 • vrši razrez komunalne naknade, naknade za korištenje građevinskog zemljišta i ostalog zemljišta i drugih naknada u vezi sa zemljištem, poslovnih prostora i prati uplatu istih,
 • izdaje uvjerenja iz oblasti urbanizma i građenja o kojima se vode službene evidencije,
 • vodi registar propisa iz oblasti urbanizma i građenja i ugovora o zakupu poslovnih prostora,
 • odgovoran je za predaju predmeta za arhiviranje i povrat predmeta podignutih na revers iz arhive,
 • sačinjava izvještaje o radu Službe,
 • snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje zadatih mu poslova,
 • po potrebi vrši zamjenu odsutnih uposlenih za vrijeme godišnjih odmora, bolovanja i slično,
 • bavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe a po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i istom je odgovoran za svoj rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: IV stepen, stručne spreme, gimnazija, ekonomska ili upravna, položen stručni ispit, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci nakon završene stručne spreme, poznavanje rada na računaru

Spisak potrebnih dokumenata

Na Javni poziv potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju (orginal ili kopijije):

 1.  Svojeručna potpisana prijava na Javni poziv sa kratkom biografijom, kontakt podatcima (adresa i telefon) sa naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje

 2.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca);

 3.  Izvod iz matične knjige rođenih;

 4.  Diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi;

 5.  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);

 6.  Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

 7.  Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglas nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH;

 8.  Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava BiH;

 9.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je ispit položen);

10. Dokaz o poznavanju rada na računaru;

11. Uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od 6 mjeseci nakon završetka školovanja u struci. Ukoliko se kao dokaz o radnom iskustvu  dostavlja potvrda poslodavca, mora da sadrži slijedeće podatke: naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o vrsti poslova koje je kandidat obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao navedene poslove, period obavljanja poslova, potpis ovlaštenog lica i pečat;

12. Dokaz o prednosti pri zapošljavanju;

 Nezaposlena lica koja su na evidenciji Službe za zapošljavanje  BPK  kantona Goražde, koja polažu prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete za radno mjesto na koje se vrši zapošljavanje, a shodno propisima iz oblasti radnog zakonodavstva to pravo ostvaruje se slijedećim rasporedom: a) dijete poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja; b) dijete šehida ili poginulog, umrlog, nestalog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja; c) član porodice sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalid sa 100% vojnog invaliditeta; d) dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja; e) član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i ratni vojni invalid s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%; f) ostali ratni vojni invalidi prema procentu invaliditeta; g) demobilizirani branioc; h) članovi uže porodice umrlog ratnog i mirnodopskog vojnog invalida, umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i umrlog demobiliziranog branioca i i) članovi uže porodice ratnih vojnih invalida po procentu invaliditeta, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih branioca.

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarskom uvjerenje o zdrastvenoj i psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za obavljanje poslova radnog mjesta.

Lični podatci o kandidatima su tajni i isti će biti prikupljani i obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Izabrani kandidat koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajnju od 3 mjeseca.

Rok trajanja javnog poziva i adresa za podnošenje prijave:

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od poslednje objave u dnevnim listovima.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem protokola Općine ili  preporučeno na adresu:

Općina Pale, ul. Himze Sablje broj 33., 73 290 Prača, sa naznakom za „Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika (navesti naziv radnog mjesta).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.