Javni oglas za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

JAVNI OGLAS MOŽETE PREUZETI NA KRAJU ILI KLIKOM OVDJE.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapacitete zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (“Službene novine FBiH”, broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju viska zdravstvenog i nezdravstvenog prostora u 2023. godini u JU Dom zdravlja Prača broj 01-04-241-18/23 od 04.10.2023. godine, saglasnosti Načelnika Općine Pale broj: 01-33-353-1/23 od 05.01.2023. godine, direktor JU Dom zdravlja Prača, objavljuje:

Javni oglas za izdavanje u zakup

viška nemedicinskog prostora

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup viska nemedicinskog prostora JU Dom zdravlja Prača (u nastavku teksta: zakupodavac) prema tabeli.
Red. br.Lokacija i namjena prostoraPovršinaPočetna cijena lm- zakupnine bez PDVRežijski troškovi
1.Zidani objekat u zgradi Doma zdravlja48,65m-1,00 KM/m-Snosi
 na adresi Himze Sablje 3 Prača koji se  zakupodavac
 sastoji od dvije prostorije ukupne   
 površine 33,62 mz, sanitarnog čvora   
 površine 7,88 m2 i hodnika 7,15 m2.   
 Na adresi Himze Sablje 3 Prača   
 Namjena: Apoteka/ PJ Apoteke   
 • Prostor se izdaje u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina računajući od dana zaključivanja Ugovora o zakupu sa mogućnosti produženja.
 • Pravo učešća u javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje apotekarske djelatnosti.
 • Podnosilac prijave dužan je uz prijavu dostaviti sljedeće:
 • izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca,
 • rješenje o odobrenju za rad izdato od resornog ministarstva,
 • potvrdu banke o solventnosti,
 • iznos ponuđene zakupnine koja ne može biti manja od početne cijene utvrđene ovim oglasom,
 • izjavu da se obavezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvata sklapanje ugovora o zakupu, da prihvata uslove iz javnog oglasa, te da njegova ponuda ostaje na snazi 60 dana od dana otvaranja ponude.
 • Plaćanje zakupnine počinje od momenta zaključenja ugovora, i to do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Zakupodavac ce na iznos zakupnine obračunati PDV u skladu sa Zakonom.
 • Zakupni prostor ce se dati licu koje ponudi veću cijenu po m2. U slučaju da su dvije ili vise ponuda utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ranije predata ponuda.
 • Ponuda se dostavlja preporučeno postom ili se predaje lično na protokol na adresi sjedišta zakupodavca u roku od 8 dana od dana posljednje objave u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

“Ponuda za davanje u zakup nezdravstvenog prostora JU DOM ZDRAVLJA PRACA- NE OTVARAJ – Otvara Komisija za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača”.

 • Ponuda sa dokazima se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji u jednom primjerku,
 • Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.
 • Zakupodavac zadržava pravo da ne izabere ni jednog ponuđača.
 • Ukoliko izabrani ponuđač odustane od prava na davanje u zakup prostora odabrati se drugi sa rang liste uspješnih ponuđača.
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijet ce se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Rok zaključenja Ugovora o zakupu je 15 dana od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ako izabrani ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u navedenom roku zakupodavac može ponuditi zaključenje ugovora prvom sljedećem ponuđaču koji ispunjava uslove iz javnog oglasa uz uslov da prihvati ponuđeni iznos naknade prvog ponuđača.
 • Zainteresovani ponuđači mogu pogledati prostor koji se izdaje 24.10.2023.godine od 9-15h.
 • .0vaj javni oglas ce se objaviti na web stranici Općine Pale. Oglasnoj table Općine Pale, oglasnoj tabli zakupodavca I Radio Prače.
 • .Kontakt osoba Prim.dr.Medo Žigović mob. 061 202 753.

D IR E K T 0 R

Prim, dr Medo Žigović