JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Doktor medicine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO PODRINJSKI KANTON
DOM ZDAVLJA PRAČA


Broj: 02-04-2-269-3/23
Prača, 20.11.2023. godine


Na osnovu člana 4 i 24. Zakona o radu ( „Službene novine Federacije br. 26/16), člana 3. Pravilnika o radu JU Dom Zdravlja Prača 01-0526-2/18 od 29.01.2018. godine, Anexa Pravilnika o radu broj: 01-05-132-3/19 od 22.09.2019, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK-a(„službene novine BPK-a broj: 12/19) člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine BPK-a“ br. 8/19), Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-04-2-269-2/23 od 20.11.2023. godine direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Doktor medicine……………………… 1 izvršilac, puno radno vrijemena na neodređeno vrijeme.

Opći uslovi:

 • da je državljanin BIH,
 • da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost.

Posebni uslovi:

 • Završen medicinski fakultet,
 • Položen stručni ispit za zvanje doktor medicine,
 • Radni staž u struci u trajanje od minimalno 1 godine,
 • Posjedovanje važeće licence za samostalni rad.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni oglas sa kontakt podacima i tačno navedenim radnim mjestom na koje se prijavljuje;
 • Kratku biografiju sa ličnim podacima;
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Licenca za samostalan rad;
 • Izvor iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Prijavu prebivališta CIPS;
 • Dokaz o posjedovanju radnog staža.

Prijavu na Javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova (original ili ovjerene kopije ne starija od tri mjeseca) dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog Oglasa, na adresu:


JU Dom zdravlja Prača, Ulica Himze Sablje bb, 73.290 Prača
(sa naznakom: prijava na javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto doktor medicine)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji čija prijave budu potupne i blagovremene bit će obavljeno pismeno testiranje i intervju koji će provesti stručna komisija za provođenje procedure po javnom oglasu.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

D i r e k t o r

Prim. dr Medo Žigović