KONAČNA LISTA APLIKANATA KOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJE IZ JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODRŠKE PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE PALE ZA PROJEKAT „ SOCIO-EKONOMSKO OSNAŽIVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA“

S obzirom da se aplikant koji ispunjava uslove Javnog poziva za učešće u Projektu, pismenim putem odrekao pravo na prigovor, Komisija utvrđuje Konačnu listu aplikanata koji ispunjava uslove Javnog poziva za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške po programu utroška sredstava iz budžeta Općine Pale za projekat „ Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ i ista predlaže Općinskom načelniku donošenje Odluke o izboru korisnika podrške.

Konačna lista aplikanta koji ispunjava uslove iz Javnog poziva:

Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih, posebnih i dodatnih kriterijaBroj osvojenih bodovaOdabrana prijava za finansiranje
T.R. BK Promet, Ilidža  Da  121  Da

Broj: 01-11-394-8/23.

Prača, 08.11.2023. godine