PRELIMINARNA RANG LISTA APLIKANATAKOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJE IZ JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODRŠKE PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE PALE ZA PROJEKAT „ SOCIO-EKONOMSKO OSNAŽIVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko –podrinjski kanton Goražde

Općina Pale

Komisije za izbor i nadzor korisnika sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške iz Programa utoška sredstava iz budžeta Općine  Pale po projektu „ Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“

PRELIMINARNA RANG LISTA APLIKANATAKOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJE IZ JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODRŠKE PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE PALE ZA PROJEKAT „ SOCIO-EKONOMSKO OSNAŽIVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA“

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje  samo            

1 ( jedne) zaprimljene prijave prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnog prijedloga od strane Komisije za izbor i nadzor korisnika sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške iz Programa utoška sredstava iz budžeta Općine  Pale po projektu „ Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva.

Administrativne, opšte, posebne i dodatne kriterije zadovoljio je 1 ( jedan)  podnosilaca prijave, koji je bio jedini zainteresirani aplikant prijave na javni poziv. 

Aplikanati koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva nije bilo.

Kroz ocjenu i vrednovanje podnesenih aplikacija na osnovu bodovnog kriterija koristeći skalu od 1 do 5 bodova sa po 10 dodanih bodova  za ispunjenost dodatnih kriterija Javnog poziva,  podnosilac prijave je od maksimalnih 135 bodova, osvojio 121 bod, te se ista preporučuje za finansiranje i uvrštavanje na preliminarnu listu potencijalnih korisnika podrške.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih, posebnih i dodatnih kriterijaBroj osvojenih bodovaOdabrana prijava za finansiranje
T.R. BK Promet, Ilidža  Da  121  Da

Pored objave Preliminarne liste korisnika na oglasnoj ploči Općine, kao i službenoj  web stranici , kako je naznačeno u Procedurama za odobir korisnika iz Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Pale za projekat „ Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“, podnosilac prijave će biti pismeno obavješten o rezultatima javnog poziva.

Na rezultate preliminarne liste Komisije podnosilac prijava može uložiti prigovor. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku u roku od  3 ( tri) dana od dana dostave obavještenja o rezultatima Javnog poziva. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu: 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Pale

Ulica: Himze Sablje br.33

Naznakom: „Podnošenje prigovora na Preliminarna lista odabranih prijava po Programu utroška sredstava iz budžeta Općine Pale za projekat „ Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje. 

Nakon isteka roka za prigovore i razmatranja prigovora,  utvrđuje se i donosi Konačna lista aplikanata, koja se objavljue na oglasnoj tabli Općine i web stranici Općine Pale ( www. praca.ba).

Broj: 01-11-394-5/23.

Prača, 06.11.2023. godine