J A V N I   P O Z I V – za podnošenje prijava za ostvarivanje podrškepo Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Pale  za projekat “Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava po Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Pale  za projekat “Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva “sa kriterijima raspodjele koji se  temelje se na dodjeljenim finansijskim sredstvima za ovu namjenu od strane Vlade BPK-a Goražde  u 2023. godini.

2. FINANSIJSKA SREDSTVA

Finansijska sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su u budžetu Općine Pale u 2023. godini  na ekonomskom kodu 615 117 kroz projekat „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ finansiran od Vlade BPK-a Goražde  u iznosu od 15.000,00 KM.

Općina će korisniku koji bude izabran u skladu sa ovim Javnim pozivom jednokratno uplatiti sredstva u cijelom iznosu.

Korisnik podrške je obavezan da sufinansira razliku potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju Projekta.

Korisnik podrške je obavezan dostaviti finansijski izvještaj Općini po realizaciji ugovora o sufinansiranju Projekta.

3. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju:

 • Poslovni subjekti sa teritorije Federacije BiH  čija djelatnost je usmjerena na trgovinu voćem i povrćem.
 • Poslovni subjekti koji su spremni dugoročno riješiti problematiku otkupa viškova plasteničkih    

      poljoprivrednih proizvoda lokalnog stanovništva. 

4. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA PODRŠKE

 Sredstva u vidu finansiranja/sufinansiranja projekata dodjelit će se za sljedeću namjenu:

      –  Nabavka kombi vozila za prevoz roba

4.1. Opći kriteriji koji su eliminatorni i obavezujući i prijava treba da sadrži slijedeće dokumente:

 • Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv i projektni prijedlog na obrascu koji je dostupan naweb stranici Općine Pale www.praca.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Općine Pale, kancelarija br.19.
 • Ovjerenu kopiju riješenja o registraciji djelatnosti,
 • Ovjerena kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
 • Potvrda banke o otvorenom žiroračunu i da račun nije u blokadi u posljednih 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,
 • Uvjerenje o izmirenim obavezama za poreze i doprinose za uposlenike,
 • Pripremljen projektni prijedlog koji se dostavlja uz prijavu na javni poziv sa definisanim iznosom sredstava potrebnim za provedbu aktivnosti koji se traži u vidu finansiranja/sufinansiranja od strane Općine Pale,
 • Da je predloženi projekat usmjeren ka rješavanju problematike otkupa viškova  poljoprivrednih proizvoda u Općini Pale,
 • Kopija predračuna koji odgovara apliciranom zahtjevu – projektu.

4.2. Posebni kriteriji na osnovu kojih će se bodovati prijava:

 • Spremnost sufinansiranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora
  ugovor ili Izjava ovjerena od strane podnosioca prijave ili drugih donatora,
 • Izjava o broju povratničkih domaćinstava kojima će projekat potencijalno koristiti,
 • Očekivani rezultati procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova
  za kvalitetniji život lokalnog stanovništva – ovjerena izjava podnosioca   projekta da će realizacijom projekta navedeni problem biti riješen dugotrajno.

 • Dodatni kriteriji za bodovanje:

Prednost pri apliciranju za dodjelu grant sredstava imat će podnosioci prijava  koji u posljednje tri godine ( 2021., 2022. i 2023. ) od dana raspisivanja Javnog poziva nisu bili obuhvaćeni programima viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija u BiH. – do 10 bodova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerena kopija

5. PROCEDURE ODABIRA I SELEKCIJE PROJEKATA / ZAHTJEVA ZA SREDSTVIMA

Općinski načelnik imenuje komisiju za izbor i nadzor korisnika sredstava, koja će prema kriterijima definisanim Programom utroška sredstava, vršiti izbor korisnika sredstava.

Detaljne smjernice za rad Komisije će utvrditi Općinski načelnik na prijedlog nadležne Općinske službe. 

Komisija će predložiti načelniku prijedlog liste aplikanata koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

Privremena rang lista će se objaviti na oglasnoj tabli Općine i na službenoj  web stranici (www.praca.ba)

U roku od tri (3) dana od dana objavljivanja privremene rang liste svaki aplikant može podnijeti pismeni prigovor na listu.

Prigovor se upućuje Općinskom načelniku. Nakon isteka roka za prigovor i razmatranja progovora utvrđuje se i donosi konačna lista aplikanata koja se objavljuje na oglasnoj tabli Općine i web stranici Općine Pale (www.praca.ba).

6. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I IMPLEMENTACIJA

Načelnik će zaključiti  Ugovor sa odabranim korisnikom sredstava, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, te nadzor nad utroškom istih.

Nakon potpisivanja ugovora o podršci, dostavljanja predračuna za nabavku sredstava i ovjerene izjave da će podsticajna sredstva namjenski utrošiti, Općina će na račun korisnika podsticaja uplatiti odobreni iznos za nabavku sredstava za rad, dok će korisnik sredstava biti obavezan u roku od trideset (30)  dana od dana isplate u nadležnu službu Općine dostaviti  fakturu uz fiskalni račun i dokaz o izvršenom plaćanju.

8. MENTORSKA PODRŠKA I NADZOR NAD UTROŠKOM

Općina Pale će u slučaju potrebe pružiti mentorsku podršku korisniku grant sredstava  u vezi realizacije projekta sa indirektnim korisnicima podrške.  

Provjeru namjenskog utroška sredstava od strane korisnika izvršit će komisija za izbor i nadzor korisnika sredstava, a na kraju projekta podnijet će izvještaj načelniku.

8. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  I NAČIN OBJAVE

Rok za podnošenje prijave po ovom Javnom pozivu je 7 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Općine Pale FBiH.

Prijavni obrazac  sa formom projektnog prijedloga može se preuzeti na službenoj stranici www.praca.ba ili  lično u prostorijama Općine, kancelarija br.19. Prijavni obrazac je obavezujući i istim se potvrđuje ispunjavanje kriterija, kao i potrebna dokumentacija za apliciranje na Javni poziv. Aplikanti zahtjeve-prijave podnose u zatvorenoj koverti na protokol Općine Pale ili putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Pale FBIH

Ulica:  Himze Sablje br.33

Sa naznakom “ Podnošenje prijava za ostvarivanje podrške
po Programu
utroška sredstava iz Budžeta Općine Pale  za projekat “Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ Ne otvaraj”

(Na poleđini koverte navesti naziv podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Općine Pale i na Oglasnoj ploči Općine Pale.

Općina zadržava pravo kontrole namjenskog utroška dodjeljenih sredstava.