Poziv za popunjavanje Upitnika o zainteresiranosti za učešće u trećoj fazi SELLS projekta

Općina Pale FBiH u saradnji s Caritas Švicarske u BiH planira realizovati treću fazu  SELLS projekta za lokalno stanovništvo s ciljem podrške i osnaživanja porodica kroz učešće i finansiranje u projektu SELLS. Cilj je podržati pojedince, porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvečati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju.

Grantovi do 5.000,00 KM za pojedince i do 15.000,00 KM za oblike zajedničkog poslovanja. Odnos učešća u projektu je 35% Caritasa Švicarske u BiH, 45%  Općina Pale FBiH i 20% korisnik.

Više informacija o ovom programu možete dobiti na telefon broj:038/799-100,  kontak osoba               Aida Crnčalo ili Anel Škulj.

Prijavni Upitnik je moguće pronaći na info pultu Općine Pale FBiH, na adresi Himze Sablje br.33, 73.290 Prača i web stranici Općine ( www.praca.ba).

Posebno ohrabrujemo žene i ženske organizacije, omladinske organizacije u bilo kojoj oblasti djelovanja, te pojedince i grupe usmjerene na IT sektor, da prijave svoje ideje.

 Poziv za popunjavanje Upitnika ostaje otvoren 10 dana od dana njegovog objavljivanja, tj. do 26.05.2023. godine i isti se predaje na protokol Općine Pale.