Realizovani projekti općine Pale u FBiH u 2022.godini

Općina Pale je tokom prethodne kalendarske godine realizovala značajan broj aktivnosti i projekata prvenstveno vodeći se Planom rada Općine Pale za 2022. godinu, kao i programima i javnim pozivima viših nivoa vlasti koji su bili namijenjeni općinama u Federaciji BiH.

Na vrhu liste projekata koji su realizovani i čija realizacija je započeta u 2022. godini svakako je projekat „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja- CEB II podprojekat Općina Pale u FBiH“ u vrijednosti od 1,103.310,00 KM. Ovaj projekt je implementiran putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, dok su iz budžetskih sredstava općina Pale i Hadžići finansirani priključci na elektro i vodovodnu mrežu, kao i komisije za tehnički prijem izvedenih radova. Zahvaljujući njegovoj realizaciji i uspješnoj saradnji sa federalnim ministarstvom, s ponosom mogu reći da su u 10 novoizgrađenih stambenih jedinica svoj dom pronašle stambeno nezbrinute porodice koje su sve ove godine boravile u neuslovnom kolektivnom smještaju.

Uspješno je također realizovan i projekt „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“  SELLS II faza, kojeg je implementirao švicarski Caritas u vrijednosti od 134.296,66 KM, u okviru kojeg je aplikacije i biznis planove predalo 30 potencijalnih korisnika. Omjer učešća u projektu je: Caritas 40%, Općina 40% i krajnji korisnici 20%, a finansiran je sredstvima švicarskog Caritasa, Vlade BPK Goražde, Općine Pale i korisnika.

Općina Pale uzela je učešće i u sufinansiranju projekta World Visiona „Ekonomsko osnaživanje socijalno-ugroženih porodica“ kojim je podržano 6 korisnika.

Zahvaljujući Vladi BPK-a Goražde, Ministarstvu za privredu BPK- a Goražde, Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica BPK-a Goražde i Općini Tešanj, sa sveukupnim sredstvima od 102.495,00 KM, realizovana je sanacija lokalnih, nekategorisanih i pristupnih puteva teritorije Općine Pale.

Među značajnijim projektima izdvajam i „Nabavku mehanizacije-novog rovokopača – utovarivača za potrebe Civilne zaštite “. U ovaj projekt koji je započeo u 2021. a realizovan u 2022.godini, vlade Federacije i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te JKP Prača d.o.o Prača uložili su 186.030,00 KM. Riječ je o prijeko potrebnoj vrijednoj opremi, posebno u vanrednim situacijama.

Vlada Federacije BiH sa 40.000 KM učestvovala je u poboljšanju finansijske stabilnosti budžeta Općine Pale u 2022. godini što je našoj izrazito nerazvijenoj općini bio prijeko potreban stimulans za dalji opstanak, za što smo joj je zahvalni. Iskreno se nadam da podrška viših nivoa vlasti neće izostati ni u ovoj godini.

U protekloj godini, kao i uvijek, nije izostala ni podrška Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u finansiranju i sufinansiranju mnogih projekata. Na nju računamo i ubuduće.

Vlada BPK Goražde i općine Ilijaš i Hadžići sa sredstvima od 24.890,00 KM finansirali su izradu dokumentacije za određivanje područja industrijske zone Vinčica, dok je Općina Ilijaš podržala „Izrada Elaborata zdravstveno-turističkog kompleksa Toplik“.

 Ministarstvo za urbanizam i prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde sa 14.000,00 KM finansiralo je izradu projektno-tehničke dokumentacije prostornog uređenja mikrolokaliteta “Gaz“ Hrenovica, dok je Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila 10.560,00 KM za kupovinu zemljišta u svrhu njegovog proširenja.

U protekloj godini uspješno je realiziran i Projekat deminiranja MSP ( minsko sumnjiva površine) Brdarići ukupne površine 1.423,891 m2. Izvođač radova bila je deminerska kompanija MDDC,  MINE Detection dog center in Bosnia and Herzegovina, u saradnji sa Službom civilne zaštite Općine Pale.

Ističem i hvale vrijedan projekt „Poboljšanje društvenog života mladih MZ Prača kroz izgradnju multifunkcionalnog centra Prača“ koji je u 2022.godini realizovan zahvaljujući UNDP-u  i Vladi BPK Goražde u vrijednosti od 26.661,17 KM. Projekat sanacije i opremanja multifunkcionalnog centra za mlade u Prači realizovan je u predviđenom roku, a istim su ostvareni njegovi ciljevi i efekti, te mladi ove mjesne zajednice konačno imaju prostor gdje mogu adekvatno utrošiti svoje slobodno vrijeme. U realizaciju projekta, osim Općine i članova MZ Prača, bili su uključeni i mladi ove mjesne zajednice koji su svojim idejama dali doprinos tokom same realizacije.

Djelimično su realizovani pripremni, zemljani i betonski radovi na izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Prača u vrijednosti od 135.033,91 KM. Prva faza ovog projekta, u čijem finansiranju učestvuju Vlada Federacije BiH i Ministarstvo privrede BPK Goražde, okončana je krajem prošle godine. Vrijednost izvršenih radova je 49.024,00 KM.

Nadzor nad ovim radovima vrši Ministarstvo privrede BPK Goražde koje finansira i izradu elaborata „Čišćenja korita rijeke Prače“ koja je u toku.

Zajednički projekat općina/opština Pale (FBiH i RS) pod nazivom „Gradimo mostove prijateljstva“ kojim je planirano uređenje zaštitne ograde oko školskog dvorišta i nabavka pet kontenjera unutar školskog dvorišta, za čiju realizaciju su sredstva obezbijedili Vijeće Europe  i Vlada BPK Goražde, također je djelimično realiziran.

U okviru UNDP-ovog projekta „Jačanje uloge MZ u BiH – faza II“ kojeg sa 50% sredstava finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a preostalih 50% Vlada BPK Goražde, također kroz projekate koje je Općina Pale aplicirala prema Vladi BPK-a Goražde, realizira se i projekt „Modernizacija javne rasvjete u MZ Hrenovica“ vrijednosti 27.690,00 KM. Projekat podrazumijeva rekonstrukciju postojeće ulične rasvjete i njeno proširenje sa ugradnjom led rasvjete i priključkom četiri naselja koja do sada nisu imala rasvjetu.

Od projekata čija realizacija je u toku izdvajam Sanaciju klizišta Turkovskog potoka „Gaz“ kojeg finansiraju Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Kantonalna uprava CZ BPK Goražde i Vlada FBiH u vrijednosti od 56.000,00 KM i Rekonstrukciju lokalne saobraćajnice unutar industrijske zone Vinčica, vrijednog 166.375,00 KM, čiji su finansijeri Vlada FBiH i Skupština Brčko Distrikta.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja također finansira projekt Sanacioni radovi na tekućem održavanju Semiz Ali pašinog turbeta u Prači“, a Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica projekte sanacije mosta Alije Izetbegovića u Prači i modernizacije kino sale Općine Pale, a u saradnji s našom općinom i projekt Izgradnje  dječijeg igrališta u Hrenovici-faza II Pješačka staza od Turkovskog mosta Hrenovica do SRC Gaz.

Posredstvom Unije turskih općina i gradova., turska općina Konja finansira nabavku vozila za potrebe JU Dom zdravlja Prača“, a Grad Sarajevo i naša općina projekt Izrade projektno – tehničke dokumentacije uređenja Spomen obilježja Općine Pale, čija realizacija je također u toku.

Ukupna vrijednost potpuno realizovanih projekata zaključno sa 31.12.2022.godine iznosi: 1.764.822,55 KM, a kad se projekti čija je realizacija u toku okončaju, ova suma će iznositi 2.317.612,00 KM.

 Za jednu nerazvijenu općinu kakva je naša ova suma je impozantna, ali zahvaljujući svima,, posebno višim nivoima vlasti, vladama Federacije BiH i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Distriktu Brčko i našim partnerskim općinama, koji su nam pomogli da na području naše općine realizujemo veoma značajne projekte, mogu sa zadovoljstvom konstatovati da smo u prošloj godini uradili mnogo na poboljšanju života svih stanovnika naše općine. Naravno, velika zasluga pripada i svim uposlenim u našoj Općini i njihovom angažmanu na izradi projekata i privlačenju investicija.