KONAČNA RANG LISTA APLIKANATA KOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJE IZ JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODRŠKE PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE PALE ZA PROJEKAT „ SOCIO-EKONOMSKO OSNAŽIVANJE LOKALNOG STANOVNIŠTVA“